Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - A:

ABASIE
neschopnost chůze
ABERACE
odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu
ABNORMALITA
zvláštnost, nepravidelnost ve smyslu odchylky od obvyklého jevu
ABSENCE
nepřítomnost něčeho, vpsychiatrii také náhlá krátká ztráta vědomí (např. při epilepsii)
ABSTRAKCE
myšlenkový proces vymezení podstatných znaků nebo vlastností od znaků a vlastností nepodstatných, schopnost zevšeobecňování nebo tvorby obecných pojmů (generalizace)
ABSTRAKTNÍ
nenázorný, pomyslný
ABREAKCE
jedna z forem relaxačního uvolnění vnitřního psychického napětí (např. uměleckým projevem)
ABSTINENCE
zdrženlivost
ABSTINENĆNÍ INDOKTRINACE
psychagogický léčebný postup, kterým se snažíme klienta poučit a přesvědčit, že je pro něho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním účinkem (kouření, alkohol, drogy)
ABRUPTIVNÍ
náhlý, nesouvislý
ABÚLIE
slabost vůle, nedostatek vnitřní energie, nerozhodnost, lhostejnost
ABÚZUS
nadměrné užívání (např.alkoholu, drogových látek), zneužívání (mis- úzus)
ADAPTACE
přizpůsobení
ADAPTABILITA
schopnost přizpůsobení změně podmínek
ADEKVÁTNÍ
přiměřený, shodný, vhodný
ADHD
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - hyperaktivita spojená s poruchou pozornosti; ADD (Attention Deficit Disorders) - poruchy pozornosti
ADJUSTACE
sociální přizpůsobení skupině
ADOLESCENCE
dospívání, vývojové období mezi pubertou a dospělostí
ADYNAMIE
slabost, nestálost, ztráta energie
AEROFAGIE
polykání vzduchu jako neurotický příznak
AFAGIE
neschopnost polykat
AFÁZIE
přechodná nebo trvalá porucha činnosti určitých mozkových center projevující se neschopností rozumět mluvené nebo psané řeči /sensorická afázie/ nebo neschopností hovořit a psát /motorická afázie (viz fatická dysfunkce)
AFEKT
prudce probíhající a výrazně emotivní reakce spojená s oslabením nebo ztrátou volní (rozumové) kontroly chování a jednání (např. rozčilení, vztek, strach, hněv, podráždění)
AFEKTIVNÍ LABILITA
výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad
AFEMIE
nemluvnost, popř. ztráta řeči
AFILIACE
potřeba citového kontaktu s druhými lidmi, sounáležitosti, potřeba být emočně přijímán a kladně hodnocen
AFILIANTNÍ
přátelský
AFINITA
přítomnost, sklon k něčemu
AFONIE
ztráta zvučnosti hlasu, neschopnost hlasového projevu
AFRAZIE
neschopnost mluvně se projevit adekvátně dané situaci
AFTONGIE
porucha řeči neurologického původu
AFUNKCE
neschopnost činnosti
AGENS
činitel
AGITOVANOST
neklid, silné rozrušení, provázené často zvýšenou pohybovou aktivitou bez jasného cíle
AGITOVANÝ
neklidný, rozrušený
AGNÓZIE
patologicky získaná porucha vnímání, poznávacích / gnostických činností, kdy postižený není schopen rozpoznávat jednotlivé běžné předměty, zvuky (na rozdíl od vývojové formy
- dysgnózie - kde se nejedná o ztrátu schopností již dříve nabytých, ale o nedostatečný rozvoj)
AGORAFOBIE
nutkavý strach z velkého prostoru nebo velkého davu lidí
AGRAFIE
neschopnost písemného projevu
AGRAMATISMUS
porucha mluvnické/gramatické stránky řeči, neschopnost správně tvořit (spojovat) slova
AGRAVACE
zveličování skutečně existujících obtíží a předstírání horších příznaků, než kterými klient skutečně trpí
AGRESIVITA
tendence, vlastnost nebo způsob chování vyznačující se útočným zaměřením vůči objektu: (a) brachiální / fyzická, (b) verbální / slovní
AGRYPNIE
nespavost
AHA-EFEKT (AHA-ERLEBNIS)
zážitek náhlého uvědomění si řešení problému nebo problémové situace
ACHROMATISMUS
barvoslepost (postižený vidí vše šedivě)
AICHMOFOBIE
nutkavý strach z ostrých předmětů
AKALKULIE
neschopnost základních početních úkonů a operací
AKCENT
důraz
AKCENTOVANÁ OSOBNOST
osobnost odlišná od standardní osobnosti - je ještě v mezích normy, ale tvoří přechod k osobnosti patické (angl. borderline personality)
AKCEPTACE
přijímání, kladný vztah (např.k dítěti)
AKCIDENTÁLNÍ
vedlejší, náhradní, příležitostný, náhodný
AKINESA
neschopnost pohybu
AKLIMATIZACE
přizpůsobení se novému prostředí
AKOASMA
jednoduchá halucinace, halucinovaný vjem nebo přelud (např. neartikulovaný zvuk, zvonění, a pod.)
AKOMODACE
nejjednodušší a základní sociální způsob přizpůsobení
AKROCYANOSA
promodralost rukou a nohou
AKULTURACE
vrůstání, integrace jedince do kulturního společenství
AKUMULACE
hromadění
AKUPEDIE
odvětví speciální pedagogiky – vývoj a výchova osob sporuchami sluchu
AKUTNÍ
prudký, naléhavý, rychle probíhající
AKUZIE
vada sluchu vzniklá orgánovými změnami v oblasti sluchového analyzátoru (hypakuzie - snížení sluchu/nedoslýchavost, anakuzie - ztráta sluchu / hluchota, dysakuzie - deformace sluchu, hyperakuzie patologické zvýšení sluchu)
ALÁLIE
vývojová nemluvnost dítěte (viz dysfázie)
ALERGIE
přecitlivělost organismu vůči určité látce, silná imunitivní reakce
ALEXIE
neschopnost číst
ALGOLAGNIE
radost z bolesti vlastní nebo způsobené druhým lidem
ALIMENTAČNÍ
vyživovací
ALLOCENTRISMUS
vývoj jedince od důrazu na sebe k důrazu na jiné
ALLOPSYCHICKÁ ORIENTACE
míra správnosti dat uváděných o čase, místě a situaci
ALTERACE
porucha, poškození
ALTRUISMUS
nesobecká láska k ostatním lidem
ALTRUISTA
nesobecký člověk
AMAURÓZA
chorobná ztráta citu pro světlo, nevidomost, slepota
AMBICE
ctižádostivý nárok jedince, úsilí vyniknout, uplatnit se, snaživost
AMBIOPIE
vada zraku projevující se dvojitým viděním
AMBIVALENCE
současně protikladně prožívaný citový vztah k jedné osobě nebo věci (např.současně prožívaná sympatie a antipatie)
AMBLYOPIE
tupozrakost, vada binokulárního vidění projevující se poruchou vnímání plastického a hloubkového obrazu (častá ve spojení se strabismem)
AMENCE
porucha vědomí charakteristická úzkostnou bezradností, dezorientací, poruchami vnímání nebo projevy zmatenosti
AMNÉSIE
porucha nebo ztráta paměti pod vlivem silného citového, psychického nebo traumatizujícího zážitku (afektogenní, psychogenní, poúrazová)
AMOK
náhlé projevy agresivity, zuřivost vyvolané mimořádným vzrušením
AMUSIE
nedostatek nebo ztráta hudebních schopností
ANALGESIE
snížení nebo ztráta citlivosti na bolest
ANÁLNÍ CHARAKTER
soubor osobnostních rysů (pořádkumilovnost, přesnost, šetrnost, lakomost, tvrdohlavost aj.), jehož pudový základ podle psychoanalytiků souvisí s vazbou libida (viz) na anální oblast, resp. na anální (řitní) - druhé stádium vývoje dětské sexuality (po orální fázi)
ANALOGIE
shoda, obdoba, podoba - druh úsudku o podobnosti dvou jevů na základě shody některých je- jich vlastností
ANALÝZA
myšlenkový postupBRroces spočívající v rozložení poznávaného předmětu/jevu na jednotlivé části, jednodušší prvky s cílem vymezení podstatných znaků, pořádání, třídění dat do ladních skupin
ANAMNÉZA
(v lékařství, psychologii) zachycení životního průběhu vývoje člověka od početí po sledovanou současnost (jinak také předchorobí) - soubor všech dat a údajů před onemocněním nebo problémovým stavem klienta (a.osobní, rodinná, sociální, školní). Psychologická anamnéza se soustřeďuje na zjištění vývoje jedince jako celku (osobní, rodinná, kariérová anamnéza) Psychiatrická anamnéza se v analýze vývoje osobnosti klienta primárně soustřeďuje na patologické projevy a vývojové odchylky klienta.
ANANKASMUS
nutkavé jednání
ANÉMIE
chudokrevnost
ANETICKÝ SYNDROM
neschopnost navázat hlubší citové vztahy
ANOMÁLIE
odchylka od normálního stavu nebo vývoje klienta
ANOREXIE
nechutenství
ANORMATIVNÍ CHOVÁNÍ
chování nerespektující např.základní sociální normy dané skupiny, komunity nebo společnosti
ANOSOGNOSIE
neschopnost náhledu klienta na nenormálnost vlastního duševního nebo tělesného stavu
ANOTACE
poznámka, krátký stručný a heslovitý záznam
ANTAGONICKÝ
protikladný
ANTEROGRÁDNÍ AMNESIE
ztráta paměti, vztahující se na období poté, co klient nabyl vědomí (např.po úrazu)
ANTIASTENICKÝ
posilující, působící proti tělesné slabosti
ANTICIPACE
předjímání jevů, které nastanou v následujícím období
ANTICIPAČNÍ SOCIALIZACE
přejímání názorů, hodnot, norem takové nižší nebo vyšší statusové skupiny, do které ještě klient nepřísluší, ale ve které usiluje o členství
ANTITEZE
protiklad, protikladný výrok
ANTONYMA
slova opačného významu, antonyma vytvářejí antonymické dvojice (den-noc, černý-bílý, mladý-starý)
ANTROPOFOBIE
chorobná plachost, strach z lidí
ANXIETA
úzkostnost jako trvalejší povahový rys, povahová základna pro nadměrně časté pocity nejistoty ohrožení a tím i pro nadměrně časté úzkostné prožitky
APATIE
netečnost, lhostejnost, nezájem
APERCEPCE
úmyslné vnímání, spontánní pozornost věnovaná nějakému objektuBRředmětu na úkor jiných objektůBRředmětů (např.u malých dětí)
APHRASIA VOLUNTARIA
dobrovolná němota (srv. mutismus)
APOPLEXIE
mozková mrtvice
APRAXIE
neschopnost nebo neobratnost vykonávat účelné pohyby
APRAXIE MOTORICKÁ
ztráta schopnosti vykonávat určité složité pohyby
APRAXIE SLOVNÍ
viz. heslo fatické funkce - poruchy
APRIORNÍ
předem (bez zkušenosti) daný a přijímaný
APROSEXIE
nedostatek pozornosti, nesoustředěnost
ARREPCE
živelná snaha dětí nabývat nových slov (i nevhodných)
ARTEFICIALISMUS
závislost myšlení dítěte na vykonávané činnosti
ARYTMIE
absence rytmu ve verbálním projevu
ASFYXIE
dušení se z nedostatku vzduchu (např. a.perinatální - v průběhu protahovaného porodu)
ASIMILACE
spodoba hlásky podobné artikulačně nebo zvukově
ASOCIACE
spoj, spojení nebo sdružení psychických obsahů, kdy vybavení jednoho zážitku ve vědomí má za následek vybavení zážitku druhého
ASOCIAĆNÍ TECHNIKA
explorační postup vyžadující, aby klient reagoval nebo odpovídal na předložené podněty tím, co ho okamžitě napadne, a.t. je v psychologii spojována také s technikou projekce (viz projekční technika)
ASPEKT
stránka, hledisko, zřetel nějakého jevu
ASPIRACE
úsilí, touha po něčem, nároky jedince či skupiny na dosažení určitých cílů, vdechnutí
ASPIRAĆNÍ ÚROVEŃ
úroveň budoucího výkonu ve známém úkolu, které se jedinec, jenž zná úroveň svého minulého výkonu v tomto úkolu, rozhodne dosáhnout, snaha po dosažení úspěšnosti v určité oblasti činností ASTASIE
neschopnost stát
ASTENIE
slabost, malátnost
ASTENIK
hraniční případ leptosomního (štíhlého) Kretschmerova typu, hubený, štíhlý, s dlouhým a plochým hrudníkem a úzkou hlavou, náchylný k extrémům, citlivý, zdánlivě chladný, ale výbušný a bez duševní rovnováhy, egocentrický, se smyslem pro umění, abstrakční vědy, méně prakticky zaměřený
ASTHMA BRONCHIALE
záducha
ASTIGMATISMUS
refrakční oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky s nepřesným obrazem pozorovaného objektu na sítnici
ASYNCHRONNÍ
nesouběžný
ATAKA
útok, napadení, prudký záchvat choroby
ATAXIE
nesoulad pohybů, porucha hybnosti
ATLETIK
Kretschmerův somatický typ, širokoramenný, s vyvinutou kostrou a charakteristicky nutým svalstvem ramen a dolních končetin, povahově bezohledný, energický, jný egoista, s tvrdou vůlí a silným pudem k činnostem
ATONIE
ochablost, snížení normálního svalového napětí
ATROFIE
zmenšování funkce nebo orgánu živého jedince
ATYMIE
trudnomyslnost
AUDIOMETRIE SLOVNÍ
obvyklá zkouška sluchu za pomoci standardizovaných vzorků řeči (hlasitých i šeptaných)
AUDIOMUTITAS
sluchoněmota, starší termín pro označení nemluvnosti dítěte, dítě, které má dostačující sluch i rozumové schopnosti, nezačíná mluvit ani po 3.roce života AUDITIVNÍ
sluchový
AUTISTICKÉ CHOVÁNÍ
neschopnost navázání kontaktu s ostatními lidmi, netečnost k projevům ostatních, odmítání spolupráce při výuce, neschopnost uvědomit si reálné nebezpečí, odmítání změny v navyklé rutině a úzkost ze změny, obtíže při verbální (slovní) i neverbální komunikaci, echolalie, odmítání tělesného kontaktu, nepřiměřený smích nebo záchvaty zuřivosti, pohybová hyperaktivita a instabilita, zvláštní bizardní pohyby, záliba v neobvyklých předmětech, v točení se, v rytmických pohybech, ve stejnosti a stále se opakujících činnostech,vyhýbání se pohledu do očí, celková uzavřenost a samotářství (pokud se vyskytuje alespoň polovina příznaků, hovoří se o autistické poruše)
AUTISTICKÉ MYŠLENÍ
myšlenky volně unášené fantazií bez ohledu k reálné skutečnosti a vlastní zkušenosti klienta
AUTISTICKÝ
v myšlení stále soustředěný na sebe sama, snivý
AUTISMUS
(též Kannerův syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a aktivit, která se projeví u 4 - 5 z 10 tis.narozených dětí v prvých třech letech života jejich života.
AUTOAGRESIVITA
agresivní (útočné) projevy zaměřené na vlastní osobu
AUTOAKUSACE
sebeobviňování
AUTOFONIE
odcizené vnímání vlastního hlasu
AUTOMATISMUS
neúčelné, samovolné a bezděčné jednání nekontrolované vůlí stereotypní pohyb, který si klient neuvědomuje
AUTOMUTILACE
sebetrýznění, sebemrzačení
AUTOPSYCHICKÁ ORIENTACE
míra správnosti uvádění dat o sobě samém
AUTOKRATICKÉ (AUTORITATIVNÍ) VEDENÍ
dominantní řízení a usměrňování skupinové dynamiky jedinou osobou, která bez ohledu na názory ostatních členů skupiny ovlivňuje, řídí a hodnotí činnost skupiny jako celku
AUTOSKOPICKÁ HALUCINACE
klient vidí sebe, svého dvojníka
AUTOSTEREOTYP
představy a často neobjektivní mínění, které mají jedinci a skupiny o sobě samých
AVANTURISMUS
dobrodružné počínání a jednání
AVIZOVAT
oznamovat dopředu