Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovnik - D:

DALTONISMUS
částečná nebo úplná barvoslepost s nejčastější záměnou červené a zelené barvy
DEBILITA
lehká forma slabomyslnosti, starší označení lehké mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 50 - 70 bodů, mentální výkonnost je zhruba o čtvrtinu až polovinu nižší a v závěru svého intelektového vývoje dosahuje jedinec úrovně dětí mladšího školního věku
DEBILITA SOCIÁLNÍ
sociální deprivací podmíněná snížená úroveň sociálních schopností klienta
DECENTNÍ
slušný, jemný, nevtíravý
DEDUKCE
usuzování, schopnost usuzovat a vyvozovat závěry z obecného na zvláštní (velký počet testů inteligence je sycen tímto Thurstonovým faktorem D)
DEDUKTIVNÍ UČENÍ
učení založené na deduktivním myšlení, vyvozování konkrétních poznatků z obecných principů, premis a závěrů (opak induktivního učení)
DEFEKT
vada, chybění nebo nedostatek některého orgánu nebo jeho části (orgánové pojetí d.), etiologií orgánového defektu je: vývojová vada, nemoc nebo úraz,
- relativně stálá porucha či poškození orgánové funkce, popř.porucha v celkových funkcích organismu, aniž by původně orgán nebo orgánový systém byl tkáňově porušen (funkční pojetí d.) a kam lze řadit i orgánové neurózy, psychoneurózy a porucha chování, etiologií funkčních defektů jsou poruchy v sociálních vztazích individua
DEFEKTIVITA
porucha celistvosti jedince či porucha vztahů ke společnosti (k výchově, vzdělání a k práci)
DEFEKTOLOGIE
nauka, která zkoumá příčiny, tj.za jakých okolností se člověk stává defektním, změny v oblasti somatické, psychické a sociální, tj. jak se jeho postižení promítá do struktury jeho osobnosti, možnosti a metody nápravné, výchovné a popř.preventivní péče
DEFENZIVNÍ
obranný (postoj)
DEFINICE
přesné vymezení významu,tj. obsahu a rozsahu pojmu
DEFICIT
úbytek, ztráta, nedostatek něčeho (d. psychický, senzorický aj.) - reverzibilní, dočasný nedostatek (též dificilita)
DEFORMITA
znetvoření
DEGENERACE
vývojový ústup, odklon, tělesný nebo duševní úpadek
DEGRADACE
snížení, zbavení významu, hodnoty, ocenění, postavení /statutu (např. hluboké snížení úrovně osobnosti)
DEGRES
pokles
DEKOMPENZACE
opětovný návrat poruchy nebo deviace, které se mezitím podařilo odstranit
DEKONCENTRACE
nesoustředěnost, neschopnost soustředit se
DELIKVENCE
soubor asociálních projevů, které jsou v rozporu se společenskými, sociálními nebo právními normami (též delikvence, dificilita)
DELIRIUM
obluzené vědomí, ztráta orientace
DELIRIUM TREMENS
alkoholická psychóza s obluzeným vědomím, zmateností, halucinacemi drobných zvířat
DELTACISMUS
vada výslovnosti hlásky “d”
DEMENCE
pokles nebo chorobný úbytek duševní činnosti získané a relativně trvalé snížení inteligence organicky podmíněné snížení osobnostní úrovně klienta
DEMENTIA PRAECOCISSIMA
schizofrenie dětí
DEMENTIA PRAECOX
starší označení pro ranou formu schizofrenie
DEMONSTRACE SUBMISE
pokus o důkaz podřídivosti vůči nějaké osobě (např. tím, že člověk po konfliktu si "udobřuje" druhého partnera)
DEPERSONALIZACE
stav sebeodcizení, ztráta nebo změněné vědomí o vlastní osobnosti, porucha vlastního "já"
DEPISTÁŹ
předběžné vyšetřování, předvýzkum
DEPRAVACE
mravní defektivita (např. tendence ke krádežím, prostituci aj.)
- směrem khoršímu (podstatné zhoršení)
DEPRESE
sklíčenost, skleslost, těžkomyslnost
DEPRESIVNÍ
sklíčený, smutný, těžkomyslný
DEPRIVACE
strádání, ochuzení o podněty citové, smyslové, prostorové, sociální aj.
DEPRIVACE PSYCHICKÁ
psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dostatečně dlouhou dobu
DEPRIVAĆNÍ SYNDROM
souhrn příznaků/symptomů v chování klienta, které signalizují výskyt četných projevů deprivace/strádání
DEREALIZACE
odvrat od skutečnosti, pocit neskutečnosti ve vztahu k okolí
DESENZIBILIZACE
znecitlivění, odstranění přecitlivělosti vůči něčemu
DESINHIBICE
odtlumení
DESINTEGRACE OSOBNOSTI
narušení stability osobnosti či osobnostních rysů klienta v čase její odolnost vůči vnějším vlivům
DESIRABILITA SOCIÁLNÍ
stupeň souhlasu dávaného v dané společnosti nebo skupině určitému chování, míra sociální přijatelnosti daného typu chování
DESKRIPCE
popis
DESPEKT
pohrdání, neuznávání (d. autority atd.)
DESPOTISMUS
panovačnost, autoritativní způsob chování
DETERIORACE
progresivní, postupné zhoršování funkce, získaný defekt
DETERMINACE
určení, vymezení, podmíněnost (determinanta - určující, usměrňující činitel nebo faktor)
DETOXIKACE
(biologická) "ostřízlivění" organismu pacienta zamořeného drogou a jinými metabolity, detoxikace spočívá v důsledné abstinenci od látek s drogovým účinkem, pobyt v detoxikačním středisku je nejméně čtyřtýdenní až několikaměsíční
DÉTSKÁ OBRNA
poliomyelitis anterior acuta
- Heineova-Medinova nemoc - prudké nakažlivé onemocnění způsobené virem s následkem obrny nejčastěji jednotlivé končetiny, břišního, zádového a trupového svalstva (o.chabá, periferní)
DEVALVACE
znehodnocení
DEVASTACE
zpustošení
DEVIACE
statistická odchylka od průměrné hodnoty (např.od průměru, normy) odchylka, úchylka, odklon
DEVOTNÍ
ponížený, ponižující se
DEZILUZE
rozčarování
DEZINTEGRACE
rozdělení celku, rozpolcení, vyčlenění, vpsychologii ztráta integrity (celistvosti) osobnosti
DIADICKÝ VZTAH
interpersonální vztah mezi dvěma lidmi
DIAGNÓZA
přesné určení aktuálního somatického či psychické stavu klienta, které vymezuje určitý stupeň patologie
- psychiatrická a psychologická diagnóza mají shodné rysy v tom, že jednotlivé projevy (symptomy) začleňují do skupin a kategorií a současně umožňují určení vzniku a průběhu nemoci, rozdíly jsou v:
1) cíleném zaměření,
2) metodologickém postupu
3) odlišné strategii získávání informací
DIAGNÓZA DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
opírá se o tyto znaky: neodolatelná touha po přijímání a opatřování drogy, tendence k zvyšování dávek, psychosomatická závislost,
- je obtížně stanovitelná u perorálních drog(užívaných ústy) nebo drog přijímaných čicháním či kouřením, toxikologická vyšetření v počátečním stádiu abúzu p.d. jsou negativní
DIAGNOSTICKÝ TEST
testový nástroj umožňující stanovení diagnózy, tj.vymezení specifických předností a nedostatků/deficitů klienta. Diagnostické výkonové testy jsou nejčastěji užívány v oblasti diagnostiky dovedností (např.gramatické, čtecí, matematické testy aj.)
DIFERENCIACE
rozlišování, rozlišení, odlišování
DIFICILITA
chování vykazující četné obtíže, jež vznikají chybami v procesu učení, poruchové chování projevující se nedostatky osvojení socializačních nebo výchovných podnětů
DIFICILNÍ
obtížný, působící starosti nebo těžkosti (např.ve výchově nebo v učení)
DIFUZNÍ
rozptýlený, roztroušený
DIGESTIVNÍ
zažívací, trávicí
DICHOTOMIZACE
rozdvojení, dichotomický = dvojčlenný
DIKCE
způsob řeči
DILATOVANÝ
rozšířený, roztažený (opak koartovaného), - dilatovaný typ prožívání znamená podle Rorschacha výrazněji rozšířené a vychýlené prožívání ve směru extraverze nebo introverze
DILEMATICKÝ
rozporuplný, nesnadno volitelný ze dvou alternativ, ze dvou navzájem se vylučujících možností
DIMENZE
rozměr, rozpětí, rozsah
DIONÝSOVSKÝ
krajně poživačný
DIPLEGIE
oboustranná obrna, ochrnutí
DIPLOPIE
dvojité vidění
DIPSOMANIE
občasné (kvartální) pijáctví, periodicky vystupující impulzivní abúzus alkoholu
DISABILITA
tělesný nebo duševní stav klienta, který má objektivní vliv na jeho po- stižení, neschopnost
DISAPTIBILITA
jakékoliv omezení nebo nedostatek (v důsledku poruchy) schopnosti vykonávat nějakou činnost obvyklým způsobem nebo v rozsahu, jaký je považován u člověka za normální - odklon od normy, vyjádřený výkonem jedince
DISHARMONIE OSOBNOSTI
nerovnoměrný rozvoj jednotlivých osobnostních složek (citů, vůle, intelektu aj)
DISJUNKCE
rozpojení
DISJUNKTIVNÍ
navzájem se vylučující
DISKONTINUITA
nesouvislost, nespojitost
DISKÓZA
porucha chování nebo školních výkonů vznikající na základě chybného učení (viz. dicifilita)
DISKREPANCE
různost, rozpor, nesrovnalost, nesoulad, nesouhlas
DISKRIMINACE
schopnost rozlišování malých detailů, oddělování, potlačování, útlak rozlišovací schopnost testové položky (discriminating power)
DISKRIMINAČNÍ SCHOPNOSTI
rozlišovací schopnosti postřehnout malé detaily
DISLOKACE
rozmístění, přemístění
DISOCIABILITA
narušené sociální chování v oblasti přizpůsobení se, - nedostatek předpokladů pro normální začlenění do společnosti
DISOCIALITA
nespolečenskost, komplex poruch chování vůči společnosti typu kriminálního chování a trestné činnosti
DISONANCE
nesouzvučnost, nesoulad, neshoda
DISPOZICE
vrozené předpoklady, vlohy klienta
DISPENZARIZACE
vyhledávání a evidence
DISSIMULACE
zatajování, zastírání příznaků choroby
DISSOCIACE OSOBNOSTI
porucha osobnosti projevující se ztrátou koordinace projevů a rozštěpením jednotlivých osobnostních funkcí (např.rozpolcenost myšlení a jednání vedoucí až k "rozpadu" osobnosti)
DISTÁLNÍ
vzdálený, okrajový
DISTANCE
vzdálenost, odstup
DISTORSE
pokroucení, podvrtnutí, poranění měkkých částí kloubu,
- překroucení obrazu o současné realitě na základě analogie z minulosti (parataktická distorze), spojitost na základě dílčí podobnosti je považována za spojitost kauzální, často nesprávná společenská generalizace
DISTRIBUTIVNÍ POZORNOST
rozdělená p., pozornost, jež je schopna zaznamenávat několik dějů najednou
DIVERGENCE
rozbíhavost, rozpor, odklon (např.divergentní - rozbíhavé myšlení)
DOMINANCE
individuální snaha jedince prosazovat vlastní vůli, představy a názory
DOMINANTA
převládající, hlavní složka (dominantní - ovládající, převládající, panující, vůdčí, vůdcovský)
DOPLNĚNÁ RODINA
rodinné společenství, v němž jeden z manželského páru je vlastním biologickým rodičem dítěte a druhý je tzv.nevlastní
DOWNŮV SYNDROM
autozomová aberace 21.chromosozomu projevující se výraznou poruchou intelektových schopností zpravidla v pásmu defektu
DRIL
proces nácviku různých druhů automatických činností s počátečním využíváním rozumové složky
DROGA
každá látka s tzv.psychotropním účinkem, která v lidském organismu způsobuje dočasnou změnu pocitu prožívání života a je schopna vyvolat chorobnou závislost
DROGOVÁ ZÁVISLOST BARBITURÁTOVÉHO TYPU
drogová závislost na derivátech kyseliny barbiturové (hypnotika, antiepileptika, narkotika), z nebarbiturátových hypnotik jsou zneužívány: Glutetimid (Noxyron), Metacholon (Dormogen), Meprobamat, Chlordiazepoxid (Radepur, Librium) Diazepam, Oxazepam, Medazepam, aj.
DROGOVÁ ZÁVISLOST MORFINOVÉHO TYPU
drogová závislost na alkaloidech morfia (Morfin, Morfin-Atropin, Diolan, Kodein, Fenocodin, Heroin-Diacetylmorfin, Dolsin, Fortral aj.)
DROGOVÁ ZÁVISLOST KANNABISOVÉHO TYPU
drogová závislost na kannabinoidních látkách (marihuana, hašiš, domácí konopí aj.)
DROGOVÁ ZÁVISLOST AMFETAMINOVÉHO TYPU
drogová závislost na psychostimulačních látkách řady amfetaminů (Psychoton, Benzedrin, Fenmetrazin, Dexfenmetrazin, Efedrin, Trifenidyl) a metamfetaminu (Pervitin) aj.
DROGOVÁ ZÁVISLOST HALUCINOGENNÍHO TYPU
drogová závislost na těkavých toxických látkách (toluen, trichloretylen, tetrachloretylen, aceton, benzen, xylol, éter), PCP - fencyklidinu, kombinovaných analgetikách obsahujících fenacetin, aminofenazon - aminopyrin (Dinyl, Veralgin, Eunalgit, Spasmoeunalgit, Spasmoveralgin, Defebrin, Sedolor), kofein (Alnagon, Defebrin, Yastyl, Acylcoffin), barbituráty, kodein a kyselinu acetylsalicylovou (Acylpyrin, Acylcoffin, Alnagon,aj.) nebo halucinogenních houbách, LSD aj.
DROMOMANIE
chorobná nutkavá toulavost
DUBIÓZNÍ
nejistý, pochybný (např.dubiózní prognóza)
DUBLETY
slova téhož původu rozštěpená hláskovým vývojem, což v některých případech nemá za následek významové rozlišení (křidélko-křidýlko, už-již), v jiných případech ano (památný-pamětný, město-místo, horký- hořký, sluha-slouha,dívka-děvka)
DYNAMICKÝ STEREOTYP
osvojený soubor úkonů a činností, jež jsou vykonávány na základě stálého podnětu
DYNAMOGENIE
schopnost vyvíjet energii
DYSAKUSIS
porucha ve vnímání zvuku
DYSARTRIE
nezřetelná, špatná výslovnost
DYSBASIE
porucha chůze, obtížná chůze
DYSBULIE
oslabená vůle klienta
DYSESTÉZIE
porucha smyslové citlivosti
DYSFAGIE
porucha polykání
DYSFÁZIE
vývojová nemluvnost dítěte, vývojový nedostatek fatických funkcí, kde počáteční nemluvnost dítěte je hlavním a vedoucím symptomem (na rozdíl od afázie, kde se jedná o ztrátu již vytvořené fatické funkce/řeči) (též alálie)
DYSFONIE
chraptivost, patologická změna v individuální struktuře hlasu, tj.změna v akustických kvalitách, ve způsobu tvoření i v užívání hlasu na bázi orgánové, funkční nebo psychogenní poruchy (např.spastická dysfonie)
DYSFRÁZIE
nesouvislá řeč, vývojová vada syntaktické stránky řeči, projevující se nedostatkem schopnosti tvořit větné celky, tj.vyjádřit myšlenku větným celkem, slovosledem v mateřštině obvyklým (často ve spojení s dysgramatismem)
DYSFRENIE
slabomyslnost, oligofrenie
DYSFUNKCE
porucha funkční činnosti (např.d. mozková)
- dysfunkční – nefunkční, neodpovídající (např. chování neodpovídající přiměřeně cíli, situaci …)
DYSGLOSIE
souhrnný název pro poruchy výslovnosti
DYSGRAFIE
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti psaní
DYSGRAMATISMUS
vývojová vada projevující se neúplně a nepřesně vyvinutou schopností užívat v mateřské řeči obvyklých gramatických tvarů, a to v řeči mluvené i psaní (často ve spojení s dysfrázií)
DYSKALKULIE
specifická vývojová porucha matematických schopností, s obtížemi v oblasti řešení numerických operací
DYSKINESA
porucha pohybové schopnosti
DYSLÁLIE
patlavost, vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost jedné nebo více hlásek mateřského jazyka (na rozdíl od dysartrie, při níž jde o celkovou poruchu výslovnosti)
DYSLEXIE
specifická vývojová porucha čtení, podmíněná nedostatkem některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za dané výukové metody
- porucha projevující se neschopností naučit se číst, přesto že se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci a sociokulturní příležitost
DYSOREXIE
nechutenství
DYSORTOGRAFIE
specifická vývojová porucha učení projevující se obtížemi klienta v oblasti užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka
DYSPNOE
dušnost
DYSRYTMIE
porucha pravidelného rytmu (porucha rytmizace)
DYSTROFIE
úbytek tkáně vlivem nedostatečné výživy
DYSTONIE
porucha svalového napětí
DYSPEPSIE
porucha trávení
DYSURIE
obtížné, bolestivé močení