Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - E:

EBRIETA
opilost
EDUKACE
výchova, vzdělávání
EFEKTIVNÍ
účinný, úspěšný, výkonný
EDUKATIVNÍ INSUFICIENCE
výchovná nedostačivost
EEG
elektroencefalograf – neurologický přístroj sloužící k zápisu akčních mozkových proudů
EGO
“já” - jeden ze základních pojmů psychoanalýzy
EGOCENTRICKÝ
zaměřený na sebe
EGOISMUS
sobectví
EGOTISMUS
zdůrazňování vlastního já
ECHOLALIE
chorobné opakování slov, vět nebo zvuků bez vědomé kontroly (též echofrazie)
ECHOMATISMUS
chorobné napodobování viděného
ECHOMIMIE
chorobné napodobování mimiky, výrazu druhé osoby
ECHOPRAXIE
chorobné opakování činnosti a úkonů druhé osoby
EIDETICKÁ SCHOPNOST
schopnost přesného, jasného a plastického vybavení si předešlých vjemů
EKVIVALENTNÍ
rovnocenný, se stejným účinkem
ELEKTIVNÍ
výběrový
ELEKTIVNÍ MUTISMUS
výběrová němota, reaktivní stav klienta, který odmítá komunikovat s určitými lidmi nebo v určitém sociálním prostředí
ELEMENTÁRNÍ
základní (potřeba, znalosti …)
ELIMINACE
vyloučení, vyřazení
EMOCE
cit, citové vzrušení, hnutí mysli, dojetí
EMERGENCE
vynoření, vyniknutí
EMOCIONALITA
(též emotivita) způsob, jakým je jedinec citově disponován EMOCIONÁLNÍ
vyvolávající emoce, snadno ovlivnitelný city
EMOCIONÁLNÍ LABILITA
citová nestálost
EMOCIONÁLNÍ REZONANCE
citová odezva jedince na stavy nebo myšlenky jiných osob EMOTIVNÍ INKONTINENCE
citová nevyrovnanost, nevyváženost projevující se silnými emocionální reakcemi i na velmi slabé podněty
EMPIRIE
zkušenost
ENCEFALITIDA
zánět mozku
ENCEFALOPATIE
poškození mozku (např.v průběhu těhotenství - perinatální)
ENDOGENNÍ
vnitřní, podmíněný biologickými dynamismy a dispozicemi vyvolaný z vnitřních příčin organismu (opak exogenního)
ENDOKRINNÍ
s vnitřním vyměšováním
ENERVACE
nervová vyčerpanost
ENKOPRÉZA
neschopnost udržet stolici, pokálení, sebeznečišťování u těžce slabomyslných osob nebo jako neurotický symptom negativismu, agresivity, strachu a úzkosti
ENTUSIASMUS
nadšení, zanícení pro něco
ENURÉZA
pomočování, neschopnost udržet moč s etiologií orgánové či funkční poruchy nebo na neurotické bázi (enuresis nocturna - noční, enuresis diurna - denní)
ENTERITIS
zánět tenkého střeva
EPILEPSIE
padoucnice, nervové onemocnění projevující se křečovitými záchvaty a ztrátou vědomí (EPI GM - epilepsie s velkými záchvatovitými stavy, EPI-PM - epilepsie s malými záchvatovitými stavy)
EPI-POVAHA
dráždivá, zlostná povaha
ERETICKÝ
neklidný, neposedný, hyperagilní, dráždivý, podrážděný, verzatilní
EREUTOFOBIE
strach z červenání
ERGASTENIE
chorobná vyčerpanost, únava
ERGOTERAPIE
léčba prací
EROTOMANIE
nezřízené, nezvládnuté eroticko-sexuální projevy
ERUDICE
vzdělanost, znalost, dovednost
ERUPTIVNÍ
prudký, výbušný, vzrušivý
ESKALACE
stupňování, zvyšování
ETICKÝ
morální, mravní
ETIOLOGIE
nauka o příčinách, které vyvolávají poruchy či choroby - nauka o vzniku chorob a poruch abnormálních funkcí
ETIOPATOGENEZA
nauka o příčinách vzniku a vývoji onemocnění, poruchy
ETOPEDIE
speciální pedagog, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním dificilních, obtížně vychovatelných dětí a mládeže
ETYLIK
alkoholik
EUFORIE
zvýšeně dobrá pohoda, nálada, rozjařenost, subjektivní pocit zdraví
EVALUACE
hodnocení
EVOKACE
vyvolání, vybavení (např.vzpomínky, představy)
EVOLUCE
vývoj (evoluční – vývojový)
EXAKTNÍ
přesný, vědecký, vědecky prokazatelný
EXALTACE
přepjaté nadšení, povznesená nálada, vzrušení
EXAMINÁTOR
osoba provádějící se zkoušku, zkoušející
EXCENTRIČNOST
výjimečnost, výstřednost
EXCES
výstřelek, vybočení z mezí
EXCITACE
vzrušení, podráždění
EXHAUSCE
vyčerpání
EXISTENCIÁLNÍ
týkající se základních životních otázek
EXOGENNÍ
vnější, vycházející z vnějšku, zevního původu
EXPANZE
rozpínavost, výbojnost
EXPANSIVNÍ NÁLADA
povznesená nálada
EXPERIMENT
pokus
EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUMBRROJEKT
výzkumBRrojekt, v němž examinátor přímo kontroluje nejméně jednu nezávisle proměnnou a manipuluje alespoň jednou nezávisle proměnnou
EXPERTIZA
znalecký posudek, dobrozdání
EXPLANACE
vysvětlení, výklad
EXPLICITNÍ
jasně vyslovený, jasně vymezený
EXPLOATACE
využívání, zneužívání
EXPLORACE
výzkum, průzkum, zkoumání, získávání údajů, rozhovor,
- psychologické vyšetření uskutečněné v průběhu rozhovoru
EXPLORACE TESTOVÁ
psychologické vyšetření s použitím testových nástrojů
EXPLOSIVNÍ
výbušný
EXPOSICE
vystavení
EX POST FACTO VÝZKUM / PROJEKT
typ výzkumuBRrojektu, který doslovně znamená postup "toho, co je vy- konáno potom", výzkumBRrojekt, který nejprve získá určitá data, jež jsou následně podrobeny výzkumnému studiu, výzkumBRrojekt retrospektivního typu (opak experimentálního výzkumu)
EXPRESE
vnější vyjádření vnitřních prožitků
EXPRESIVNÍ
výrazový, vyjadřovací
EXTASE
krajní nadšení, citový stav spojený se sníženým vnímáním okolí
EXTRAPOLACE
obecně jakýkoliv proces odhadu některé funkce, založen na souboru srovnatelných hodnot e. je užívána v testových norem, jestliže výkon klienta přesahuje stávající rozsah možných výsledků (e.matematická aj.)
EXTRAVERZE
orientace libida k vnějšímu světu (Jung), osobnostní zaměření jedince na vnější objekty a činnosti s preferencí společnosti, sociální komunikace, touhy po vzrušení, bezstarostnosti a rizika
EXTRÉMNÍ
krajní, mimořádný