Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - F:

FACIÁLNÍ
lícní
FAKTOR
pojem užívaný v oblasti měření mentálních schopnosti nebo rysů osobnosti, který ovlivňuje nebo "sytí" výkon klienta ve dvou či více testech, jeho kauzální vliv lze prokázat faktorovou analýzou
FAKTOROVÁ ANALÝZA
matematická metoda, jejímž základním cílem je převedení velkého počtu proměnných na menší počet kategorií nebo faktorů (viz korelační koeficient)
FANTOMOVÝ POCIT
pocit klienta s amputovanou končetinou, jenž cítí bolesti v odňaté části těla
FARYNGOPLASTIKA
operativní úprava rozštěpu patra
FASCINACE
uchvácení, zaujetí, oslnění
FATICKÁ DYSFUNKCE
porucha centrálních procesů řeči, porucha rozlišováníBRoznávání významu slovně prezentovaných podnětů / verbální gnoze na bázi poruchy CNS (též afázie)
FAVORIZACE
nadržování, upřednostňování, prokazování přízně nebo obliby
FEBRILNÍ
horečnatý,
FEMINITA
ženskost
FENOMEN
jev, skutečnost, smysly postižitelný úkaz
FENOMENOLOGICKÝ
zabývající se jevovou stránkou daného předmětu, zjišťující a popisující sledované jevy
FENOTYP
soubor vlastností jedince, typ získaný v průběhu individuálního vývoje působení vnějších vlivů (na genotyp)
FERTILITA
plodnost
FETUS
zárodek, plod
FIDELITA
věrnost, věrohodnost
FIKCE
výmysl, smyšlenka, pomyslný jev, zdání
FIXACE
upevnění, ustálení, zachycení, setrvání, ustrnutí - ustrnulá forma jednání, která byla vhodná v určité situaci, ale v daném okamžiku je nepřiměřená (např. klient si zvykl řešit určitý problém zavedeným způsobem), sveřepé ulpívání na dříve užívaných formách jednání a zvycích
FLEXIBILNÍ
pružný, ohebný, opak rigidního
FINÁLNÍ
konečný, závěrečný, směřující ke konečnému cíli
FIXNÍ
stálý, pevný, jistý, neměnný
FLEXE
ohnutí, skrčení
FLEGMATICKÝ
lhostejný, duševně pohodlný, netečný
FLEGMATIK
lhostejný, chladnokrevný člověk, vyznačující se psychickou rovnováhou, vytrvalostí, nízkou ovlivnitelností, ale současně sociabilitou
FLEXIBILITA
schopnost v nalezení nejvhodnějšího způsobu řešení problémové situace ohebnost, pružnost (opak rigidity)
FLUENCE
plynulost, (f.verbální) schopnost klienta plynule si vybavovat slova nebo pojmy podle předem stanoveného zadání ("vyjmenuj všechna slova začínající písmenem P")
- fl. MYŠLENKOVÁ - schopnost produkovat na dané téma co nejvíce myšlenek, aniž by se přihlíželo k jejich kvalitě
- fl. SLOVNÍ - schopnost co nejrychleji si vybavit slova bez významového omezení, ale s omezením mechanickým, které se týká počtu písmen, předpon atd.
- fl. VYJADŘOVÁNÍ - schopnost rozvíjet danou myšlenku
FLUKTUACE
střídání, změna, kolísání (např.výkonu jedince)
FOBIE
chorobný nutkavý strach předmětného charakteru (např. před malý prostorem, tmou, z lidí, zvířat aj.)
FÓN
hlasitost
FONACE
tvoření hlasu vhlasotvorném ústrojí
FONASTENIE
chorobná hlasová únavovost
FONETIKA
věda zabývající se rozporem zvukových prvků řeči
FONIATRIE
lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií chorob řeči, hlasu a vad sluchu
FOKUS
ohnisko, ložisko
FONÉM
minimální zvuková jednotka jazyka, řečový zvuk jakožto znak zvláštního typu, jehož prostřednictvím lze rozlišit slova jazyka, přesněji zvukovou stránku slov
FONOMANIE
chorobná touha vraždit
FORENZNÍ
soudní
FOTODERMATÓZA
kožní onemocnění vyvolané účinkem světelných paprsků
FOTOFOBIE
světloplachost
FRAGILITA
křehkost, lomivost
FRAPANTNÍ
nápadný, do očí bijící
FREKVENCE
častost, četnost
FRENETICKÝ STAV
stav silného vzrušení, nadšení
FRIGIDITA
sexuální chladnost
FRIVOLNOST
lehkovážnost
FRONTÁLNÍ
čelní
FRUSTRACE
stav způsobený překážkou znemožňující dosažení nějaké cíle klienta a uspokojení jeho potřebyBRotřeb, blokováním, zmařením uspokojení
FRUSTRAČNÍ TOLERANCE
schopnost odolávat psychické zátěži (zklamání, napětí, konfliktům, oddálení, ohrožení, ztrátě, neúspěchu aj.)
FUNKČNÍ ONEMOCNĚNÍ / PORUCHA
porucha činnosti nebo výkonnosti orgánu postihující jen určitou oblast bez anatomických změn orgánu
FUNKČNÍ ZKOUŠKA
typ pedagogické zkoušky sledující praktické znalosti a dovednosti žáka (porozumění čtenému textu, komunikace, plánování, schopnost vyjádření osobního stanoviska aj.)
FUROR
běs, zuřivost
FYZIOGNOMIE
výraz tváře, vzhled, podoba
FYZIOGNOMIKA
poznávání duševních vlastností z výrazu tváře