Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - I:

IATROGENNÍ
lékařem vyvolaný (např.strach ze smrti)
ID
ono (pudová oblast podvědomí)
IDEÁL
představa člověka o dokonalosti a vrcholu, jehož lze dosáhnout v té či oné oblasti
IDEALIZACE
vnímání či zobrazení někoho/něčeho v lepší nebo dokonalejší podobě než tomu je ve skutečnosti
IDENTIFIKACE
v psychologie - ztotožnění (např.s nějakým vzorem) běžné určení totožnosti
IDENTIFIKACE PARADOXNÍ
člověk se chová opačně než vzor, který se mu předkládá k nápodobě
IDIOGNÓZIE
poznávání duševních pochodů
IDIOGLOSIE
vlastní a osobitá řeč dítěte
IDIOLALIE
autonomní, vlastní řeč
IDIOSYNKRASIE
přecitlivělost na některé látky a vjemy
IDIOCIE
těžká slabomyslnost, starší označení hluboké a těžké mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu O - 30 bodů, tj. vývojové úrovni kojeneckého až batolecího věku
IDIOGRAFICKÝ PŘÍSTUP
přístup zaměřený na poznání individua s důrazem na rozbor jeho individuálních rysů a osobnosti
IKTUS
mozková mrtvice
ILUZE
zkreslený, klamný vjem
ILUZNÍ "PUD"
potřeba úniku z reality
IMAGINACE
obrazotvornost
IMAGINÁRNÍ
neskutečný, vymyšlený
IMANENTNÍ
obsažený v něčem, vyplývající z podstaty něčeho, vlastní něčemu
IMBECILITA
středně těžká slabomyslnost, starší označení střední mentální retardace odpovídající v termínech klasického IQ pásmu 30 - 50 bodů, děti v tomto pásmu postižení vývojově zpravidla nepřesahují úroveň předškolního věku
IMOBILIZACE
znehybnění
IMPLEMENTACE
včlenění, začlenění, vsunutí
IMPLIKACE
vřazení, zařazení, včlenění do něčeho
IMPULZIVITA
sklon jednat náhle a bez rozvahy ze silného vnitřního popudu, bez zřejmého důvodu
IMPUNITIVITA
bagatelizace, zlehčování viny či významu situace
INADAPTABILITA
snížená schopnost nebo neschopnost přizpůsobení
INANIZACE
atrofie z nedostatku výživy
INCENTIVA
vnější pohnutka chování, pobídka
INCEST
pohlavní styk mezi nejbližšími pokrevními příbuznými
INCIPIENTNÍ
začínající (např. nemoc)
INDEX
pozorovatelný jev, který byl dosazen za méně pozorovatelný jev nebo za jev, který nemůže být pozorován (např. mentální věk, IQ, index vlivu)
INDIKACE
určení, stanovení
INDIVIDUALIZOVANÉ ĆTENÍ
řízený program tichého čtení, v jehož průběhu žáci odpovídají na otázky vztahující se k obsahu čteného textu buď individuálně nebo v malých skupinách
INDOLENCE
tupost, netečnost, líná lhostejnost
INDUKCE
vyvozování závěrů z konkrétních dat, schopnost usuzovat ze zvláštní- ho na obecné (opak dedukce), často je velmi nesnadné oddělit Thurstonovy faktory D (dedukce) a I (indukce), neboť se mnohdy slučují ve faktor "obecného úsudku" (Raisonnment - R)
INDUKTIVNÍ UĆENÍ
učení založené na induktivním myšlení, z řady specifických zpráv a informací jsou žákem vyvozovány obecné závěry a principy
INDUKOVANÝ
vzájemně navozený, vyvolaný vzájemným působením
INERTNOST
netečnost, nepohyblivost
INFANTILNÍ
dětský, dětinský, vývojově zaostalý, nezralý
INFAUSTNÍ
nepříznivý stav, špatná prognóza
INFERENCE
úsudek
INFERIORITA
méněcennost, podřízenost, podřadnost
INHERENTNÍ
obsažený, tkvící v něčem
INHIBOVANÝ
utlumený, pasivní
INKOHERENCE
nesouvislost, roztříštěnost
INKOHERENTNÍ MYŠLENÍ
nesouvislé myšlení
INKOPATIBILNÍ
neslučitelný
INKONTINENCE
neschopnost něco udržet, potlačit, ovládnout (např. inkontinence moči, emocí)
INSOMNIE
nespavost
INSTABILITA
nestálost, neklidnost, nevyrovnanost (např.motorická, charakterová), specifický druh poruchy chování na bázi orgánové poškození CNS (typu LMD)
INSTINKT
vrozený, zděděný způsob činnosti a chování, bez potřeby jeho osvojení učením
INSTITUČNÍ FIKCE
názor či představa, podle kterých je skupina něco více, než jednotliví členové
INSUFICIENCE
nedostačivost, slabost, selhání činnosti
INTAKTNÍ
neporušený, zachovaný
INTEGRACE
sjednocení, vřazení, včlenění, spojování různých diferencovaných sociálních jednotek (lidí) ve skupiny
INTEGRACE POZORNOSTI
schopnost se soustředit na kombinování a integrování některých podmínek nebo pravidel, nutných pro získání správní odpovědi
INTEGRITA
celistvost, jednotnost
INTEGROVANOST OSOBNOSTI
stálost osobnosti v čase a její odolnost vůči rušivým vlivům
INTELEKT
pojem označující soubor získaných a vrozených rozumových schopností klienta (též inteligence)
INTELEKTUÁLNÍ PASIVITA
nedostatečná motivace klienta k učení a osvojování nových poznatků
INTELIGENCE
schopnost účelně řešit dané problémy na základě chápání vztahů - celková úroveň poznávacích (kognitivních) schopností klienta
INTELIGENČNÍ KVOCIENT (IQ)
poměr mentálního a chronologického věku klienta (MA / CA x 100) u starších osob poměr mentálního věku klienta k mentálnímu věku normativní skupiny osob daného chronologického věku násobený hodnotou 100