Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - K:

KACHEKTICKÝ
sešlý, zchřadlý, zchátralý
KANNABINOIDNÍ LÁTKY
psychotropní látky (kannabinol, kannabidiol, tetrahydrokannabinol) obsažené v konopí (Cannabis sativa) a jeho produktech (marihuana, hašiš), vyvolávající psychoaktivní účinky téměř okamžitě po prvých vdeších (na rozdíl od hašiše užívaného per os, kde psychické zážitky nastupují po hodině kouření), zážitky jsou prchavější, mělčí, spojené s pocity tlaku v hlavě, závratěmi, lehkou somnolencí, suchem v ústech, s žízní, sporadicky s nauzeou, event.vomitem, výrazný je dráždivý kašel, pocity tachykardie, při kombinaci s alkoholem se dostavuje hlubší somnolence, výrazný psychomotorický útlum, nepřiměřený smích a euforické stavy, při častém abúzu nepříjemné somatické projevy ustupují, stav trvá hodinu, několik hodin až celou noc - podle dávky vykouřených cigaret (2-6 cigaret při sezení)
KANCEROFOBIE
strach před rakovinou (též karcinofobie)
KAPPACISMUS
vadná výslovnost hlásky "k"
KAPACITA
rozsah schopnosti k určité činnosti, míra možné výkonnosti
KARENCE
nedostatek, někdy chorobný stav znedostatku živin nebo duševních podnětů
KATALEPSIE
ztrnulost
KATAMNÉZA
zjištění nebo zjišťování stavu a vývoje klienta po vyšetření nebo léčbě v určitém časovém odstupu
KATARZE
očista, očisťující proces, uvolnění napětí, odreagování, povznesení
KATATONIE
syndrom chorobných poruch jednání, jejichž podstatou jsou psycho- motorické příznaky/symptomy. U stuporózní katatonie jde o útlum či ochuzení pohybových projevů. U produktivní katatonie jde o pohyby přemrštěné, ale i o některé další projevy, které se v normě nevyskytují
KATEGORIZACE
rozdělení, rozdělování (jestliže je množina výkonů kategorizována, je prostě rozdělena podle nějakého pravidla do určitých skupin výkonu)
KAUZALITA
příčinnost
KAZUISTIKA
intenzivní metoda studia jednotlivého případu s důrazem na utříděný celkový pohled, včetně základních charakteristik osobnosti jedince, jeho příznaků, vývoje poruch, významných zážitků, postojů aj.
KLASIFIKACE
hodnocení jevů podle určitých kritérií
KLAUSTROFOBIE
nutkavý strach z malého prostoru, z uzavřené místnosti (též klitrofobie)
KLEPTOMANIE
chorobná a impulsivní tendence ke krádežím, často drobných předmětů
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
aplikovaný psychologický obor, který se zabývá duševním životem a psychickou regulací chování jedince v podmínkách vzniku nemoci, jejího průběhu a terapie,obdobně se zaměřuje na objasnění příčin duševních nemocí a poruch, vývojových odchylek a anomálií, které lze objektivizovat prostřednictvím vhodných psychodiagnostických metod (obory klinické psychologie: psychopatologie, psychodiagnostika, psychoterapie)
KLONY
křečové záškuby
KOARTOVANÝ
stažený, zúžený
KODEIN
alkaloid opia, který se v organismu až z 10% může demetylovat na morfin zvláště je-li aplikován nitrožilně, kodein je obsažen např.v Alnagonu, který obsahuje v jedné tab.20 mg kodeinu a současně i fenobarbital
KOFOLÁLIE
řeč osob později ohluchlých, tzn. až po vývoji řečové složky
KOGNITIVNÍ PROCESY
poznávací procesy (vnímání, paměť, představivost, myšlení)
KOGNITIVNÍ DISONANCE
poznávací nesouhlas, v případě, že má klient o nějakém předmětu nebo jevu protikladné poznatky, vznikají u něho zážitky nespokojenosti, které ho motivují ke snaze o snížení nesouhlasu, nesouladu (disonance) pomocí poznávacích a postojových změn
KOHERENCE
souvislost, spojitost
KOHERENTNÍ MYŠLENÍ
souvislé myšlení (opak – inkoherentní)
KOHEZE
soudržnost, přitažlivost skupiny pro její členy, jejíž součástí je: uspokojování osobních potřeb, vztahy mezi členy, motivace členů ke členství, vliv a prestiž skupiny a soutěžení s jinou skupinou
KOKTAVOST (BALBUTIES)
neuróza řeči projevující se zadrháváním ve verbálním (mluveném) projevu
KOLAPS
zhroucení, náhlé ochabnutí činnosti důležitého orgánu
KOLISE
střetnutí protichůdných nebo protikladných tendencí
KOMA
úplné bezvědomí
KOMPARATIVNÍ
srovnávací (komparace – srovnání, přirovnání)
KOMPATIBILITA MATRIONÁLNÍ
vzájemné uspokojivé manželské přizpůsobení
KOMPENZACE
souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných funkcí než funkce postižené, nahrazení jedné funkce činností jiných funkcí
KOMPLEX
v psychologii afektivně nabitý psychický obsah, např.soubor tíživých zážitků a motivů, vázaný na nějakou (většinou nepříznivou) životní zkušenost a projevující se navenek určitým chováním, komplexy jsou málo podřízené vědomí a vůli a často ovlivňují chování a jednání klienta nežádoucím směrem (např.komplex méněcennosti)
KOMPLEX ELEKTŘIN
láska dcery k otci a žárlivost dcery na matku
KOMPLIKACE
ztížení (např.původní choroby)
KOMUNIKACE
sdělování, významu významů, zahrnuje porozumění i vzájemné vztahy
KONCENTRACE
vpsychologii soustředění se, udržení pozornosti
KONCIZNÍ
krátce a přesně vyjádřený
KONFABULACE
smyšlenka, vyprávění, které je založeno na klamech paměti
KONFLIKT
rozpor, spor, střet dvou nebo více protichůdných tendencí, sil (konflikty: představ, názorů, postojů, zájmů)
KONFLIKTOGENNÍ
vyvolávající konflikty, původce sporů
KONFLIKT ROLÍ
situace, ve které se od člověka očekává, že bude hrát dvě nebo více rolí, které jsou v protikladu
KONFORMITA
přizpůsobení klienta individuálním nebo skupinovým normám
KONFORMITA OPAČNÁ
klient má naopak tendenci k aktivnímu nebo nutkavému nesouhlasu se skupinovými normami
KONFORMITA ÚČELOVÁ
forma konformního chování, ve které klient navenek souhlasí a podvoluje se skupinovým normám, ale vnitřně se skupinou nesouhlasí
KONFUSE
zmatek, nepořádnost, roztržitost
KONGENIÁLNÍ
duševně podobný, spřízněný v názorech a postojích
KONGENITÁLNÍ
vrozený, získaný v průběhu prenatálního/nitroděložního vývoje
KONGLOMERÁT
neuspořádaný souhrn
KONGRUENCE
shoda, souhlas
KONKORDANCE
shodnost
KONSANGVINITA
pokrevní příbuznost manželů
KONSILIÁRNÍ
poradní (při obtížných případech)
KONSISTENTNÍ
pevný, soudržný, souhrnný
KONSONANCE
souzvuk
KONSTANTNÍ
stálý, neměnný, tvrdý, pevný
KONSTELACE
souhra okolností
KONSTERNACE
rozpaky, zděšení, ohromení
KONSTITUCE
obecně stavba, skladba, struktura - psychologicky duševní založení klienta jako produkt vrozených vloh a dispozic
KONTAKT
spojení, sociální styk nebo setkávání
KONTEMPLACE
rozjímání
KONTEXT
souvislost
KONTINUUM
nepřetržitost, trvání, souvislost
KONTRAINDIKACE
nevhodné léčebné postupy, které mohou způsobit zhoršení stavu klienta
KONTRAST
pronikavý rozdíl, ostrý protiklad
KONVENCE
ujednání, zvyk
KONVERGENCE
sbíhavost, příklon, sbližování (např. konvergentní - sbíhavé myšlení)
KONVULSE
celkové křeče (např.padoucnice)
KOOPERACE
spolupráce, součinnost, plánovité spolupůsobení více osob
KOORDINACE
účelová součinnost vzájemně spjatých činností
KOPROLALIE
nutkavá potřeba vulgárního vyjadřování
KOREKTIV
opravný prostředek
KOREKTIVNÍ VLIV
opravný vliv nějaké zkušenosti na průběh určitých procesů
k. ZKUŠENOST
zkušenost, která vede k nápravě
KORELACE
přesně vymezitelná míra souvislosti, vztahu nebo souvztažnosti mezi jevy, jež je vyjadřována korelačním koeficientem
KORELAĆNÍ KOEFICIENT
numerický index udávající stupeň vazby mezi dvěma proměnnými
KORTEX
kůra velkého mozku
KORTIKOVISCERÁLNÍ PORUCHA
narušení činnosti vnitřních orgánů způsobené duševními vlivy (např. vředové onemocnění aj.)
KRANIÁLNÍ
lebeční
KREATIVNÍ
tvořivý
KRETENISMUS
duševní a tělesná zaostalost způsobená přírodními podmínkami a vlivy
KRITÉRIUM
měřítko, hledisko užívané pro posuzování, rozhodování o nějakém jevu, určovací, odlišovací a diferenciační znak
KRUCIÁLNÍ MOMENT
rozhodný okamžik
KULMINACE
vyvrcholení, dosažení vrcholu (tzv.kritického bodu)
KULTIVOVANÝ
vzdělaný, pěstěný
KURIKULUM
životopis, (k.školní - učební plán)
KURÁTOR
pečovatel
KVERULANT
stálý nespokojenec, věčný stěžovatel
KYFÓZA
ortopedická vada, projevující se zvětšeným (předozadním) zakřivením hrudní páteře (nejčastěji tzv. juvenilní kyfóza)