Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - L:

LABILITA
vratkost, nevyrovnanost
LACRIMOSNÍ
plačtivý
LAKONISMUS
stručnost v řeči, stručné vyjadřování myšlenek
LALOFOBIE
strach před mluvením
LAMBDACISMUS
porušená výslovnost hlásky "L"
LATENTNÍ
utajený, skrytý
LATERALITA
stav, který vyjadřuje převahu pravo- nebo levostranné preference párových orgánů
a) levá - při dominanci levé poloviny těla (oka, ruky, nohy)
b) pravá - při dominanci pravé poloviny těla (oka, ruky, nohy)
c) zkřížená - při dominanci pravého oka/ucha a levé ruky a nohy (levého oka/ucha a pravé ruky a nohy)
LATERÁLNÍ
boční, postranní
LAXNÍ
lhostejný, nevšímavý
LEGASTENIE
starší označení pro dyslexii
LMD - LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE
sběrné označení pro celou řadu projevů dítěte na bási strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní - nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj. (starším synonymem je též výraz "lehká dětská encefalopatie" - LDE, nověji se užívá termín ADHD - viz. výrazy na A)
LENIENČNÍ CHYBA
chyba ze shovívavosti
LEPTOSOMNÍ TYP
štíhlý, astenický
LESE (LÉZE)
poškození, porucha
LETÁLNÍ
smrtelný
LETARGIE
stav dlouhodobého útlumu, hluboký chorobný spánek blížící se stavu bezvědomí, celková netečnost, ochablost, otupělost
LETORA
vrozená složka povahy / osobnosti klienta
LIBIDO
žádost, náruživost, psychoanalytický termín pro sexuální touhu nebo pohlavní pud (dle S. Freuda) u Junga znamená libido psychickou energii vůbec
LITTLEOVA NEMOC
forma rané mozkové obrny perinatálního původu s příznaky ložiskového poškození mozku a obrnami
LIPOTHYMIE
krátká mdloba, bezvědomí
LOGASTENIE
slabost ve vyjadřování ve spojení s myšlením
LOGOFOBIE
chorobný strach před vlastním mluvním projevem
LOGOPEDIE
obor speciální pedagogiky, zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob stižených poruchami sdělovacího procesu (speech-therapy)
LOGORACE
nepřetržité mluvení
LOGORREA
chorobná "epičnost", bezobsažná žvanivost
LOKOMOCE
nepřetržitý pohyb ve smyslu změny místa
LONGITUDINÁLNÍ
dlouhodobý, podélný, průběžný
LORDÓZA
ortopedická vada projevující se zvýšeným zakřivením bederní páteře
LUMBÁLNÍ
bederní
LUCIDNÍ
jasný
l. VĚDOMÍ
jasnost vědomí
LŽI SKÓRE
validizační měrná hodnota dotazníku, která sleduje tendenci zkoumané osoby jevit se v sociálně příznivějším světle. Zkoumané osoby se ptáme, jak by se zachovala za určité situace, přičemž se připouští, že většina normálních osob (95%) se v dané situaci chová nepříznivě