Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - M:

MALADAPTACE
nežádoucí, nevhodná nebo nedostatečná forma přizpůsobení, projevující se neschopností řešit běžné životní situace prosociální formami jednání (též maladjustace)
MALFORMACE
nesprávné vytvoření, znetvoření, vrozená anomálie
MALIGNÍ
zhoubný
MAKROPSIE
chorobné vidění předmětů ve zvětšených rozměrech
MANIE
duševní porucha vyznačující se rozjařeností, zvýšenou mobilitou a chorobně zvýšenou aktivitou (vzrušené chování)
MANIFESTNÍ
zjevný, zřejmý, zřetelný
MANIODEPRESIVNÍ PSYCHÓZA
těžké duševní onemocnění, při němž se střídají dvě extrémní nálady – deprese a mánie
MATURACE
zrání, dozrávání
MEGALOMANICKÝ
velikášský (např.blud), trpící slavomamem
MELANCHOLIK
osobnostní temperamentový typ, klient projevující se stálým, citlivým a vážným jednáním, se sklonem kplachosti, trudomyslnosti
MENINGITIDA
zánět mozkových blan
MENTALITA
charakteristické přizpůsobení psychiky klienta určitým skutečnostem
MENTÁLNÍ
duševní, psychický, inteligenční, intelektový
MENTÁLNÍ ANOREXIE
chorobné nechutenství související sduševním stavem
MENTÁLNÍ RETARDACE
oligofrenie, stav speciálně charakterizovaný sníženou/subnormální inteligencí takového stupně a povahy, že osoba vyžaduje lékařskou léčbu, péči a cvičení (WHO, 1974), narušení duševního vývoje jedince ve smyslu nevyvinutosti rozličného stupně vlivem genetických chyb nebo chorob překonaných v graviditě, během porodu a do dvou let po narození, které postihly mozek
METABOLISMUS
látková výměna, přeměna látek v živých tkáních
METAFORA
užití slova v jeho přeneseném významu
METODA
způsob výzkumu nebo vědecké činnosti (např.při poznávání osobnosti)
METODOLOGIE
obecná nauka o metodách
MIGRÉNA
záchvatovitá bolest nejčastěji jedné poloviny hlavy provázená celkovou nevolností a podrážděností (viz hemikranie, hemialgie)
MIKRO-
lat. malý
MIKROPSIE
chorobné vidění předmětů ve zmenšených rozměrech
MIMIKA
výraz obličejového svalstva
MIOSA
zúžená zornice
MISOFOBIE
nutkavý strach před nečistotou
MISOIATRIE
nenávist, opovržení vůči lékařům
MISOPEDIE
nenávist a chorobný odpor k dětem
MNÉME
paměť, vzpomínka
MNEMOTECHNICKÝ
to, co technicky napomáhá lepšímu zapamatování
MNESTICKÝ
paměťový
MOBILITA
pohyblivost
MODALITA
způsob provádění něčeho
MODELOVÉ PSANÍ
skupinová výuka psaní v krátkých časových blocích (minilekcích), kdy učitel žákům demonstruje jednotlivé techniky a způsoby psaní, které žáci napodobují
MONGOLISMUS (DOWNOVA CHOROBA)
chromozomální porucha 21.chromozomu s jeho trisomií, projevující se mentální retardací (slabomyslností / oligofrenií) různého rozsahu
MONOFOBIE
chorobný strach být sám
MONOMANIE
abnormální vystupňování jednoho specifického způsobu chování (např.kleptomanie, pyromanie, dipsomanie, nymfomanie aj.)
MONOTETICKÝ PŘÍSTUP
metodologické zaměření na interindividuální variabilitu s důrazem na vyčlenění tříd jevů společných mnohým subjektům
MONOTROPNÍ
jednosměrný
MONSTRÓZNÍ
odchylný od normy, zrůdný
MORBIDNÍ
chorobný
MORFÉM
minimální znaková jednotka jazyka, vzniklá na základě členění významového plánu jazyka (např.beton-ář-i)
MOROSNÍ
nevlídný, nevrlý
MOTILITA
hybnost
MOTIV
pohnutka, popud, podnět k nějaké činnosti (v psychologii příčina chování)
MOTIVACE
tendence jedince být aktivní, a to výběrovým a organizovaným způsobem, komplex psychických vlastností podněcující, vzbuzující, udržující a zaměřující chování klienta
MOTORICKÝ
týkající se pohybu, pohybový
MQ
paměťový kvocient (memory quotient)
MUSKULÁRNÍ
svalový
MUTACE
změna
MUTILACE
znetvoření těla (chorobou, úrazem)
-automutilace – sebepoškozování, sebezraňování
MUTISMUS
oněmění, neurotická ztráta řeči i hlasu bez orgánové poruchy (na rozdíl od afázie) po silném afektivním zážitku nebo psychickém traumatu při zachování schopnosti komunikace gestikulací a v písemném projevu, útlumová mluvní reakce na neurotickém základě, výběrová němota s poruchou globální komunikace a ve spojení projevy negativismu dítěte (m. elektivní - např. ve styku s určitými lidmi)
MUTATIS IDIOTICA OLIGOFRENICA
němota těžce slabomyslných osob
MYALGIE
bolest ve svalech
MYDRIASA
rozšířená oční zornice
MYOKARDITIS
zánět srdečního svalu
MYOPATIE
progresivní svalová dystrofie, degenerativní hormonální a metabolické onemocnění s úbytkem svalových vláken, která se mění na vazivovou hmotu a tuk
MYOPIE
krátkozrakost, refrakční oční vada, projevující se nepřesným viděním v důsledku spojení paralelních paprsků před oční sítnicí
MYSOFOBIE
chorobný odpor vůči každému dotyku vycházející ze strachu ze znečištění nebo infekce někdy také strach z myší
MYSTIFIKACE
vědomé uvedení někoho v omyl
MYTOMANIE
nápadná záliba ve fantaziích a smyšlenkách