Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovnik - O:

OBDUKOVANÝ
potažený, pokrytý
OBEZITA
otylost, nadváha
OBJEKT
to, co je ve vztahu ksubjektu součástí vnějšího světa – vše co můžeme vnímat a uvědomovat si
OBJEKTIVACE
zpředmětnění
OBJEKTIVNÍ
existující nezávisle na subjektu
OBLIGATORNÍ
závazný, povinný
OBNUBILACE
porucha vědomí, mrákotný stav, ve kterém si postižený počíná jako v hypnóze
OBSAHOVÁ ANALÝZA
metoda systematického a kvantitativního studia a analyzování sdělení systematickým a objektivním způsobem za účelem měření jevů , které jsou obsahem nějaké zprávy
OBSAHOVÉ ČTENÍ / PSANÍ
individuální nebo skupinová reedukační technika, při které se žáci zaměřují na obsahové vyjádření čteného (psaného) textu, aniž by byl kladen důraz na formální aspekty vlastní techniky čtení (psaní)
OBSEDANTNÍ
nutkavý, přehnaně svědomitý, pedantský, opatrný, obřadný, ulpívající na určitých schématech chování
OBSESE
posedlost, nutkavé myšlení nebo jednání neurotického klienta
OBSOLENTNÍ
zastaralý, málo používaný
OBSTIPACE
zácpa
ODIÓZNÍ
krajně nežádoucí, opovrženíhodný
OFTALMOPLEGIE
ochrnutí okohybných svalů
OIDIPOVSKÝ KOMPLEX
psychoanalytický pojem vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku - pojem přeneseně znamená komplex milostných pocitů a erotických tendencí syna k matce, resp.dcery k otci
OLFAKTORICKÝ
čichový
OLIGOFRENIE
mentální defekt, vrozená slabomyslnost
ONOMATOLALIE
nutkání opakovat určitá slova
ONTOGENEZE
nauka o vývoji jedince od počátku jeho narození až do smrti o.lidské psychiky pojednává o duševním vývoji klienta od jeho početí až do jeho smrti
ONYCHOFAGIE
neurotické okusování nehtů
OPTIMISTICKÝ
zdůrazňující dobré stránky života lidí i věcí
ORÁLNÍ STÁDIUM VÝVOJE
Freudův pojem pro zhruba první rok života klienta
ORGANICKÁ PORUCHA
porucha některého ústrojí těla doprovázená změnami funkčnosti organismu
ORIGINÁLNÍ
původní
ORTOFONIE
správné tvoření hlásek vurčitém jazyce (např. hláska “r” včeštině)
OSCILACE
kolísání (např. pozornosti)
OVERLEARNING
přeučení
OVERPROTECTIVA
nadměrně ochranné chování
OXYBLEPSIE
nadměrně ostré vidění na dálku