Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - P:

PACIFIKACE
zklidňování,uklidnění, harmonizování
PALATOLÁLIE
huhňavost a porucha výslovnosti při rozštěpu patra, patologická výslovnost dítěte v důsledku rozštěpových změn na mluvních orgánech
p. prealveolární - při rozštěpu horního rtu,
p. postalveolární - při rozštěpu čípku, měkkého nebo tvrdého patra, dásně (submukózní rozštěp - rozštěp zadní ústní sliznice a čípku)
PALPITACE
bušení
PARADOX PAMATOVÁNÍ
klient si po prvním pročtení zapamatuje více z textu, který nepotřebuje logické členění než z textu s pevným logickým členěním
PARALALIE
zaměňování hlásek při patlavosti
PARALAMBDACISMUS
nahrazování hlásky "L" jinou hláskou (např."J")
PARADOXIA SEXUALIS
pohlavní vzrušení v nepřiměřeném věku (u malých dětí nebo naopak u gerontů)
PARALÝZA
obrna, ochrnutí
PARAMNÉZIE
zkreslené vzpomínky, vzpomínkové klamy
PARANOIA
druh psychózy (duševní porucha) vyznačující se bludy a stihomamem
PARANOIDNÍ TENDENCE
nepřiměřená vztahovačnost
PARAPROSEXIE
porucha pozornosti z napjatého očekávání
PARCIÁLNÍ
částečný, dílčí
PAREIDOLIE
zkreslení vnímaných předmětů
PARENTOGENNÍ
vyvolaný rodiči /např.konflikt, neurotický příznak aj.)
PARESTESIE
chorobné hmatové počitky (např.svědění aj.)
PARONYMA
slova podobné formy, ale různého významu (fyzikální - fyzický, ekonomika - ekonomie, dramatik - dramaturg, adaptovat - adoptovat), v důsledku jejich podobné formy se někdy chybně zaměňují
PAROREXIE
zvrácená chuť na nepoživatelné věci
PAROXYSMUS
záchvat (paroxymální – záchvatovitý)
PARTICIPACE
účast, spoluúčast, podíl na něčem
PARVULOIDNÍ
chování dítěte odpovídající nižší věkové úrovni
PASIVNÍ NEGATIVISMUS
tichá tvrdohlavost, vzdorovitost (beze slov)
PATOLOGIE
věda, zabývající se chorobnými (patologickými) jevy
PATOS
vášnivé nadšení
PATICKÝ
chorobný
PATOFILIE
záliba v chorobnosti, nemoci
PATOGENESE
nauka o vzniku a vývoji nemoci
PATOGNOMICKÝ
charakteristický pro určitou chorobu
PATOLOGICKÝ
chorobný
PATRICIDIUM
otcovražda
PAVOR NOCTURNUS
dětský noční děs s projevy úzkostné afektivity, neklidem a poruchou orientace, psychogenní reaktivní stav vyvolaný předchozími konflikty, psychickým napětím, strachem z trestu a nepřiměřenými zážitky
PCP
tzv.andělský prach (fencyklidin), psychotropní droga vyrobená původně jako veterinární anestetikum, je zneužíván kouřením, šňupáním, inhalováním, při menších dávkách vyvolává euforii, pocity vyrovnanosti, sebedůvěry, tělesné výkonnosti, sexuální uvolnění - při středních dávkách naopak anestezii a analgezii - u vyšších dávek nastupují křeče, katalepsie až kóma
PEDAGOGENNÍ
pedagogem vyvolaný (např.neurotický příznak u dítěte)
PEDIATRIE
dětské lékařství, nauka o dětských chorobách
PEDOFILIE
chorobná pohlavní náklonnost k dětem
PEKUNIÁRNÍ
ziskuchtivý
PERCEPCE
vnímání
PERCEPČNÍ OBRANA
člověk připouští do vědomí pouze ty informace, které jsou v souladu s jeho vyhodnocovaným rámcem
PER DEFECTUM
z nedostatku
PER EXCESSUM
z přemíry
PERFEKCIONISMUS
snaha o dokonalost
PERFORMAČNÍ TESTY
objektivní osobnostní testy, jejichž výsledky umožňují vyvodit závěry o povaze faktorů spadajících do jiné oblasti než intelektuální (např. výkonové testy, které na rozdíl od testů typu tužka-papír, nevyžadují verbální reakci, ale pouze motorickouBRohybovou nebo manipulační odpověď či řešení klientem, zkoušky zručnosti, laterality aj. (performance tests)
PERIFERNÍ VIDÉNÍ
nepřímé vidění, vidění pozadí
PERIODICKÝ
pravidelně se opakující
PERINATÁLNÍ
vyskytující se těsně před porodem, v jeho průběhu nebo těsně po něm v období do 10 dnů po porodu
PERINATÁLNÍ ENCEFALOPATIE
raná dětská mozková obrna, porucha hybnosti na základě poškození CNS v době před porodem, při porodu nebo krátce po něm
Formy:
- diparéza s postižením dolních končetin
- hemiparéza se stejnostranným postižením jedné poloviny těla
- kvadruparéza s postižením všech čtyř končetin
- extrapyramidová forma s postižením mimovolních pohybů, které jsou kroutivé, hadovité a pomalé (atetotické), nebo prudké a nečekané (choreatické)
- hypotonická forma s globálním snížením svalového napětí
PERISTALTIKA
rytmické smršťování svalstva trávicího traktu
PERMISIVNÍ
souhlasící, podřizující se
PERSEKUĆNÍ SYNDROM
blud pronásledování
PERSEVERACE
ulpívání (např.v myšlení), abnormálně přetrvávající opakování nebo pokračování téže činnosti (motorická, sensorická, asociační)
PERSISTENCE
vytrvalost, trvání, přetrvání
PERSONIFIKACE
zosobnění, přisouzení lidských vlastností zvířatům, neživým předmětům nebo přírodním jevům
PERVAZIVNÍ
podmíněný abnormalitou chování jedince ve všech situacích
PERVERZE
zvrácenost
PERVITIN
metamfetamin (derivát amfetaminu), blízký efedrinu (nezákonnou cestou je získáván z efedrinu tbl,inj. nebo Solutanu gtt), je řazen mezi psychostimulacia do skupiny tzv.budivých aminů. Po nitrožilní aplikaci hladina p. v krvi rychle stoupá a dosahuje max.účinnosti do 3 hodin, setrvává pak v org. 6-8 hodin, při abúzu vzniká rychle psychická závislost
PETIT MAL
PM - malý epileptický záchvat
PLASTICITA
rychlost a přesnost přizpůsobení klienta měnícím se podmínkám
PLATÓ (PLATEAU)
přechodné období stagnace osvojování nových poznatků
PLEONASMUS
mnohomluvnost, přebytečná slova v řeči
PODPOVRCHOVÉ VLASTNOSTI
např. extraverze, cholerické zaměření, melancholický temperament aj.
PODVĚDOMÍ
všechny duševní děje, které jsou vurčitém okamžiku mimo vědomí jedince
POLOŽKA (ITEM)
obecně jakákoliv volitelná testová položka, kde je testovaný nucen zvolit jednu z možných variant řešení testové / problémové situace (forced-choice item, multiple-choice item)
PORENCEFALIE
ohraničený defekt mozkové tkáně
PORIOMANIE
nutkavá potřeba k útěkům z domova, ústavního zařízení, útěkovost
PORNOSKOPISMUS
chorobná pohlavní zvědavost
PORUCHA
jakákoliv ztráta nebo abnormálnost v psychologické, fyziologické nebo anatomické struktuře nebo funkci (impairment)
POSESIVNÍ
přivlastňující si, podmaňující si
POSTINFIKAČNÍ NEURASTENICKÝ STAV
např.zvýšená únavnost a poruchy paměti po infekční žloutence
POSTOJ
myšlenkový stav nebo připravenost klienta reagovat na určité situace určitým způsobem (attitude)
POSTOJOVĚ HODNOTOVÝ KOMPLEX
hodnotový systém klienta
POSTNATÁLNÍ
poporodní
POTENCIÁLNÍ
možný, daný možnostmi
POTLAČENÍ
popření existence určitých možností, faktorů, skutečností nebo reality
POVELOVÁ AUTOMACIE
duševní porucha spočívající v automatickém vykonávání úkolů nařízených rozkazovacím povelovým způsobem, přitom mohou být v rozporu se zájmy klienta
POWER TEST
testový nástroj, který je zaměřen vymezení maximálního rozsahu úrovně výkonu klienta spíše než na jeho rychlost řešení testových úloh
POZICE (STATUS)
společností uznávané místo klienta v soustavě společenské klasifikace, s každou pozicí je spojena jistá sociální nebo společenská role
PRACOVNÍ POTENCIÁL
souhrn vloh, schopností, vzdělání, vlivů výchovy, zkušeností a pracovních návyků klienta
PRAECOX
lat. předčasný
PRAXIE
obratnost
PREAKMÉ
období mezi 20. - 30.rokem
PRECEDENS
případ, podle kterého se rozhodují další, stejné případy
PREDIKCE
předpověď
PREDISPOZICE
náchylnost člověka kněčemu, sklon, vloha
PREDROMÁLNÍ SYNDROM
příznak, předcházející bezprostřednímu vypuknutí choroby
PREFERENCE
upřednostňování
PREFORMOVANÝ
předem utvářený, formovaný
PREGNANTNÍ
výstižný
PREKOLAPSOIDNÍ
předcházející zhroucení
PREMORBIDNÍ
předchorobný (p. stav organismu)
PRENATÁLNÍ
před narozením, předporodní
PREVENCE
předcházení, opatření učiněná předem
PROFESIONÁLNÍ
týkající se povolání, zaměstnání, odborný
PROFIL
grafické znázornění výsledků řady testů u klienta nebo osob, kde jsou výsledky vyjádřeny v jednotné formě měrných hodnot (např.v pořadí, percentilech, stenech, skóru), p. nelze stanovit u "testové sestavy" bez předběžné validizace (např. stanovením predikční hodnoty testové sestavy)
PROFYLAXE
ochrana, zábrana, preventivní léčba, ochrana před onemocněním
PROGRESE PŘEDČASNÁ
kvantitativní vývojová porucha, spočívající v nežádoucím urychlení vývoje, např. psychosexuálního při pubertas praecox
PROGRESIVNÍ
pokrokový
PROGNÓZA
předpověď (prognosis / prognostic test)
PROJEKCE
v psychologii promítání vnitřních psychických stavů (často nevědomých) do chování jiných osob, klient předpokládá u druhých to, oč se sám snaží připisování vlastních tendencí jiným osobám (obranný mechanismus proti aktuální úzkosti)
PROJEKČNÍ TECHNIKA
psychologická metoda výzkumu osobnosti, konfrontující zkoumaného jedince s určitou konkrétní situací, ve které jedinec bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho, co cítí během této odpovědi (projective technique/method), projekční technika konstruktivního typu se zaměřuje na produkt klienta, který produkuje konstruuje něco podle pokynu (obrázek nebo povídku)
PROMĚNNÁ
psychický jev nebo vývojový činitel zjišťovaný psychodiagnostickým nebo pedagogickým výzkumem (kvalitativní p., kvantitativní p.) nezávisle proměnná - činitel, jehož vliv na znaky osobnosti zkoumáme, máme-li možnost s nimi manipulovat (pochvala, trest, odměna), jedná se o aktivní proměnné, závisle proměnná - činitel, který měříme po působení nezávisle proměnné
PROMISKUITA
nevázaný pohlavní styk, střídání sexuálních partnerů
PROTOTYP
pravzor, originál, předobraz
PROTRAHOVANÝ
prodloužený
PROXIMÁLNÍ
blízký, nebližší (opak distálního)
PRŮMĚR ARITMETICKÝ
statistická hodnota, která je získávána součtem všech dílčích hodnot, jež je dělena počtem klientů, obecné označení, jež je užíváno při měření centrální tendence (AM-arithmetic mean, M-median, mode)
PŘEDSUDEK
předpojatost, nepříznivý postoj k jevu, předmětu, člověku
PŘENOS
opakování infantilních vztahů k otci a matce ve vztahu k jiné osobě (pedagog, psycholog, terapeut), a to vztahů, vycházejících z pudových sexuálních tendencí nerealistické přenášení zkušeností z jedné interpersonální situace do druhé
PŘEVÝCHOVA
překonávání výsledku stávající výchovy, (která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny) v tom směru, aby výsledek převýchovy byl v souladu s normami a cíli jiné společenské skupiny (též někdy nesprávně reedukace)
PSELISMUS
patlavost
PSEUDODEBILITA
nepravá debilita, vznikající jako sociální zaostalost rozumového vývoje (tzv. sociální debilita)
PSEUDODEMENCE
zdánlivá slabomyslnost, naivní a neobratné odpovědi a chování, jež navozují dojem organické demence (např.Ganserův syndrom)
PSEUDOHALUCINACE
nepravé halucinace (velmi živé představy, na nichž klient netrvá)
PSEUDOILUSE
iluse, nichž klient sám pochybuje
PSEUDOKOMUNIKACE
dochází k ní při jiném pochopení významu informace (zprávy ) než je to původně zamýšleno
PSEUDOLOGIE
lhavost
PSEUDOLOGIA FANTASTICA
bájivá lhavost
PSYCHAGOGIKA
psychologická forma pomoci nebo také korektivní metoda, při níž psycholog přebírá vedoucí roli, např.dává rady, klade cíle, hodnotí účelné a neúčelné chování klienta
PSYCHASTENIE
druh neurózy projevující se např.nutkavými představami a strachy
PSYCHIKA
souhrn vech duševních jevů
PSYCHICKÉ TRAUMA
duševní otřes po nepříjemném zážitku
PSYCHODIAGNOSTIKA
psychologický obor klinické psychologie zabývající se poznáním du- ševních vlastností klienta a individuálními rysy jeho osobnosti psychodiagnostika vychází ve své teoretické orientaci z individuální a diferenciální psychologie zaměřené na studium znaků, v kterých se lidé navzájem odlišují
PSYCHOGENNÍ
psychicky podmíněný (následek konfliktů, traumat, duševního něptí, citových otřesů)
PSYCHOGRAFIE
popis, charakteristika psychického života klienta
PSYCHOGRAM
psychologický obraz, popis osobnosti klienta
PSYCHOKOREKTIVNÍ PÉČE
péče zaměřená na změnu dílčích rysů ve struktuře osobnosti klienta
PSYCHOMETRIKA (PSYCHOMETRIE)
aplikovaná subdisciplína psychodiagnostiky zabývající se tvorbou a ověřováním spolehlivosti i diagnostickou platností psychodiagnostických metod, nauka o měření psychických jevů zahrnující nejen teorii a praxi měření psychických vlastností, ale i měření jevů, které zkoumá psychofyzika hlavně v oblasti vnímání
PSYCHOMOTORIKA
souhrn pohybových projevů člověka (volních i mimovolních), které odrážejí jeho psychický stav
PSYCHOPATIE
silně disharmonicky rozvinutá osobnost
PSYCHOPEDIE
obor speciální pedagogiky zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob s mentálním postižením
PSYCHÓZA
vážné duševní onemocnění hluboce zasahující osobnost
PSYCHOSOMATICKÝ
vztahující se současně k tělesné i duševní stránce osobnosti klienta
PSYCHOTERAPIE
léčebná metoda spomocí půspbení psychologických technik (rozhovor, sugesce, hypnóza, psychoanalýza …)
PSYCHOTROPNÍ
ovlivňující duševní činnost (tlumí, povzbuzuje nebo kvalitativně mění)
PUBESCENT
klient ve vývojové fázi puberty
PUERILISMUS
infantilní chování
PYROMANIE
impulzivní žhářství