Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - R-Ř:

RACIONALIZACE
v psychologii dodatečné rozumové zdůvodnění, ospravedlňování, hledání rozumných důvodů pro jinak nerozumné jednání, vymýšlení důvodů klientem, proč to či ono dělá, aby tím zakryl nerozumnost svého jednání (častá u neurastenie, hypochondrie, chronické únavy aj.)
RACIONALISMUS PEDAGOGICKÝ
pedagogický směr přeceňující v pedagogice rozumovou složku osobnosti
RAPORT
kontakt, komunikace, vzájemný vztah
RAPTUS
náhlý a neobvykle silný motorický projev
REAKCE
odpověď organismu na vnitřní nebo vnější podnět
REAKTIBILITA
obecně schopnost organismu adekvátně a účelně reagovat na podněty
RECEPTORY
smyslové orgány přijímající podnět a tak umožňující vnímání
RECESIVNÍ
potlačený (genetický pojem)
RECIDIVA
návrat vyléčené poruchy nebo choroby
RECIPROČNÍ
navzájem související
REDUKCE
zmenšení, omezení, snížení, např.tenze, napětí, potřeby
REEDUKACE
souhrn speciálně pedagogických postupů, kterými se zlepšuje a v mezích daných možností zdokonaluje výkonnost v oblasti postižené funkce (někdy nesprávně a nepřesně označovaný jako převýchova)
REFLEX
základní jednotka nervové činnosti
REFLEX MOORŮV
úleková reakce
REFLEXE
úvaha, promyšlení
REFRAKTERNÍ
nevnímavý
REGENERACE
obnova, znovuvytvoření, znovunabytí
REGRES (REGRESE)
ústup, přechod k vývojově nižším formám chování, ústup na nižší úroveň, forma jednání, která byla přiměřená v dřívější době, v období mládí aj., ale která je ve věku klienta nepřiměřená (např. klient se najednou chová jako malý chlapec - používá obdobných výrazů, pohybů, jednání aj.)
REJEKCE
zavření, negativní vztah, odmítání
REHABILITACE
souhrn speciálně pedagogických postupů, jimiž se upravují společenské vztahy i možnosti pracovního uplatnění postiženého jedince, její součástí je: psychologická příprava, výchova k práci, tělesná cvičení, výchova a vzdělávání
REINTEGRACE OSOBNOSTI
nová integrace osobnosti. Může být nejen společensky žádoucí, ale také nežádoucí
REKAPITULAČNÍ HYPOTÉZA
domněnka, podle níž ontogenetický vývoj je zkráceným opakováním fylogenetického vývoje, někdy se označuje jako biogenetický zákon
REKLUSE
samotářství, uzavřenost
RELAXACE
uvolnění
RELEVANTNÍ
závažný, důležitý, významný, podstatný
RELIABILITA
spolehlivost testu v čase jeho administrace, je-li test aplikován u dané skupiny osob nebo jedince
REMINISCENCE
vzpomínka, úvaha z ní vycházející
REMISE
občasné, dočasné vyléčení, přechodné uzdravení
REPARACE
úprava orgánového defektu nebo orgánové funkce (transplantací, protézou, odbornou léčbou)
REPRESE
potlačení, popření (např.nepříjemného zážitku)
RESENTIMENT
pocit křivdy, zášti
RESIDUUM
zbytek, paměťová stopa po určitém zážitku
RESIGNACE
poddání se něčemu, smíření se s něčím
RESISTENCE
odolnost
RESOCIALIZACE
proces, kterým se odstraňují nepříznivé následky získané defektivity vsociální oblasti
RESORPCE
vstřebávání
RESPIRAĆNÍ
dechový
RESTITUCE
navrácení do původního stavu
RESTRIKCE
omezení, zúžení
RETARDACE
zdržení, zpoždění, kvantitativní porucha vývoje intelektu (opakem je předčasná progrese)
RETENCE
schopnost udržení např.vštípených zážitků po dobu delšího časového úseku (paměti), uchování
RETINA
oční sítnice
RETROGRÁDNÍ
zpět postupující
RETROGRÁDNÍ AMNÉZIE
ztráta paměti vztahující se na časový úsek před úrazem hlavy
RETROSPEKTIVA
pohled zpět
REVERZNÍ PÍSMO
zrcadlové písmo
REZIGNACE
psychický stav klienta s projevy pasivní apatie a odevzdání se svému osudu
RIGIDITA
setrvávání na starých zvyklostech, ztuhlost, ztrnulost, nepružnost
RIGORÓZNÍ
přesný, přesně určený
RINOLÁLIE
huhňavost, patologicky snížená rezonance hlasité řeči vlivem překážky v nose nebo nosohltanu - zavřená huhňavost (r. clausa), nebo jako otevřená huhňavost - "nosová" výslovnost v důsledku poruchy patrohltanového uzávěru (r.aperta)
RITUÁL
obřadný úkon spřísně stanoveným souborem pravidel a zvyků
RIVALITA
soupeřivost
ROLE
soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice očekávaný způsob chování člověka v určité pozici
ROTACISMUS
vadná výslovnost hlásky “r”, ráčkování
ROTACISMUS BOHEMICUS
vadná výslovnost hlásky “ř” Ř  

Ř
ŘEČ AUTONOMNÍ (IDIOLALIE)
vlastní jazyk, který si jedinec vytváří
ŘÍZENÉ ČTENÍ
individuální nebo skupinová práce se známým textem, kde jednotliví žáci nacvičují různé techniky čtení