Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovní - S, Š:

SALTATORNÍ VÝVOJ
vývoj ve skocích
SANQVINIK
osobnostní typ projevující se živým reagováním, vnímavostí, snadnou adaptabilitou a lehkým překonáváním překážek, iniciativností a prosociálním chováním
SARKASMUS
jízlivý smích, založený na pocitu převahy nad druhou osobou
SATURACE
nasycení
SCATTER / SKETR
rozptyl výkonů klienta v psychologické zkoušce, testu
SEDACE
uklidnění, utišení
SEDATIVUM
utišující, uklidňující prostředek
SEGREGACE
rozlišení
SEKRECE
vyměšování
SELEKTIVNÍ
výběrový (selekce - výběr)
SELF - CONCEPT
odraz vlastní osobnosti v individuálním vědomí jedince, sebepojetí, sebevědomí, obraz o sobě samém (též "Já", Ego)
SÉMANTICKÝ
významový, týkající se významu
SENILNÍ
stařecký
SENTIMENT
cit (pocit), který vsobě obsahuje intelektuální složku
SENZACE
vjem, zážitek
SENZUALITA
schopnost smyslového vnímání
SENSIBILITA
vnímavost, citlivost, citovost, rozlišovací jemnost
SENSITIVNÍ
citlivý, vnímavý
SENSORICKÝ
smyslový, pocitový
SEPARACE
odloučení, oddělení
SEPSE
otrava
SÉRIOVÝ (POLOHOVÝ) EFEKT
při učení se nejobtížněji pamatuje střední část řady
SERVILNÍ
podlézavý
SCHIZOFRENIE
psychické onemocnění srozpadem osobnosti
SCHIZOTYMIE
psychický stav jedince s typickým zužováním vnějších zájmů, rezervovaností, senzitivitou a nedostatkem citové odezvy vůči vnějšímu prostředí
SCHIZOIDNÍ TENDENCE
např.plané filosofování, odtrženost od života
SCHOLARITA
školní zralost (způsobilost)
SCHOPNOST
psychická síla jedince odpovídat a řešit určité situace, která se u něho vyvíjí na základě výcviku a zkušeností a která je rozsahem širší než dovednost
SIDERODROMOFOBIE
strach z jízdy vlakem
SIGMATISMUS
šišlavost, porucha správné výslovnosti sykavek
SIGNIFIKANCE
významnost
SIMPLEXNÍ
jednoduchý
SIMPLIFIKACE
zjednodušování složitějšího jevu
SIMULACE
vědomé klamání, předstírání choroby, nemoci
SIMULTÁNNÍ
souběžný, současný
SITOFOBIE
odmítání jídla, chorobný strach před jídlem
SKEPSE
pochybování, nedůvěra
SKOLIÓZA
bočivost, ortopedická vada projevující se patologickým (pravolevým) zakřivením páteře "do strany"
SKOTOFILIE
záliba v temném prostředí
SKOTOFOBIE
strach ze tmy
SKOTOPICKÉ VIDĚNÍ
noční vidění oka adaptovaného na tmu
SKOTOM
defekt ve zrakovém poli (s. pozitivní - postižený o něm ví, s. negativní - postižený o něm neví)
SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE
léčebný postup, který využívá k léčebným účelům skupinové dynamiky, tj. vztahů a interakcí jak mezi členy a terapeutem, tak mezi členy navzájem
SKUPINOVÁ DYNAMIKA
souhrn skupinového dění a skupinových interakcí, ke s.d. patří zejména cíle a normy skupiny, vůdcovství, koheze a tenze, projekce
SLABODUCHOST
výrazně podprůměrná úroveň rozumových schopností pohybující se v pásmu 70 - 80 IQ, nikoli však již mentální defekt ve smyslu slabomyslnosti, synonymem jsou výrazy - "pásmo nízkého podprůměru", "přechodné pásmo"
SLABOMYSLNOST
vrozený defekt intelektových schopností (zahrnuje debilitu, imbecilitu, idiocii), též oligofrenie
SLUCH FONEMATICKÝ
schopnost rozlišovat jednotlivé fonémy
SOCIABILITA
schopnost osvojení sociální role, schopnost navazovat potřebné sociální kontakty
SOCIALIZACE
proces postupné společenské kultivace klienta
SOCIÁLNÍ ADAPTABILITA
společenská přizpůsobivost
SOCIÁLNÍ IZOLACE
stranění se druhých lidí, úniková reakce
SOCIOGENNÍ
vznikající v důsledku různých druhů a forem společenského vlivu
SOCIOGRAM
metoda sociometrické analýzy spočívající v grafickém znázornění výsledku sociometrického výzkumu vzájemných sociálních vztahů (další metodou sociometrické analýzy je sociometrická matice a index)
SOCIOMETRIE
soubor metod shromažďování a analyzování údajů o typech volby, komunikace a interakce lidí ve skupinách, technika zkoumání struktury a dynamiky malých skupin
SOCIOPATIE
asociální postoje
SOCIOPATOLOGIE
nauka o poruchách společnosti
SOMATICKÝ
tělesný
SOMATICKÝ HOSPITALISMUS
infekce získaná během léčby v ústavu či nemocnici, interkurentní onemocnění
SOMATOPEDIE
obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se somatickým (tělesným) postižením
SOMATOTERAPIE
léčba biologickými prostředky
SOMATOTYP
tělesný typ, druh, soustava tvarových a funkčních znaků daných dědičností, vlivem prostředí, zvláštnostmi jedince
SOMATOPEDAGOGIKA
speciálně pedagogický obor zaměřený na oblast péče o tělesně postižené jedince
SOMNAMBULISMUS
náměsíčnost
SOMNILOGIE
mluvení ze spánku
SOMNOLENCE
ospalost
SOPOR
bezvědomí rázu hlubšího spánku
SOUŘADNÁ SLOVA
příbuzné významy slov, které patří k nadřazenému pojmu (červeň-modř-žluť-zeleň = barva, jídelna-ložnice-obývací pokoj-kuchyně = pokoj, pondělí-úterý-středa...=týden)
SPAN
bezprostřední paměť, schopnost okamžitého zapamatování bez mnemotechnické paměti (pravidla)
SPASMUS
křeč, rychlé a mimovolné stažení svalu
SPASMOFILIE
sklon ke křečím
SPECIFICKÁ PORUCHA UČENÍ
porucha v jednom nebo více psychických procesech nutných k porozumění nebo užívání řeči, ať mluvené či psané, projevující se nedokonalou schopností naslouchat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Pojem SPU nezahrnuje děti, jejichž výukové obtíže jsou v zásadě důsledkem poruch zraku, sluchu nebo motoriky, opoždění rozumového vývoje, citových poruch nebo málo podnětného prostředí
SPONTANEITA
nenucený projev
SPORADICKÝ
ojedinělý, roztroušený, řídký
STAGNACE
předčasná zástava vývoje, ustálení, zastavení kvantitativní porucha vývoje, ve vztahu k psychosexuálnímu vývoji se někdy hovoří též o fixaci
STANDARDIZOVANÝ TEST
skupinový test s přesně stanoveným obsahem jednotlivých testových položek, který je založen na obecném pedagogickém / psychologickém obsahu, a jehož součástí jsou standardizované věkové nebo výkonové normy, kterých lze používat ke srovnávacím účelům
STANDARDNÍ SKÓRE
vzdálenost jedince od průměru normalizačního souboru/vzorku pomocí směrodatné odchylky
STATUS
stav, postavení jedince v hierarchii referenční skupiny
STATUS QUO
současný stav
STENICKÝ
silný, vitální (opak astenický)
STENIE
psychická i tělesná síla a odolnost
STENOKARDIE
svíravá bolest na hrudi, srdeční úzkost
STENOSA
zúžení
STENOVÁ STUPNICE
normalizovaná posuzovací škála o 10 jednotkách/stenech
STEREOAGNOSIE
"hmatová slepota", neschopnost poznávat předměty hmatem
STEREOGNOSIE
schopnost poznávat předměty hmatem
STEREOTYPIE
dlouhodobě opakované pohyby těla bez souvislosti s ostatními duševními činnostmi a bez zřetelné poruchy vědomí
STEREOTYPNÍ
zvykový, ustálený, mechanicky udržovaný
STERILITA
stav prostředí nebo věcí bez choroboplodných zárodků, neplodnost
STIGMA
poznamenání, znak, stopa po poranění
STIMUL
podnět
STÍNĚNÉ ČTENÍ
individuální reedukační technika nácviku čtení, při které učitel čte identický text s nepatrným předstihem spolu se žákem
STIMULACE
podněcování, povzbuzování
STRABISMUS
šilhavost, orgánová oční vada způsobená zvýšeným napětím určitých svalových skupin oka a současnou poruchou funkce ostatních očních svalů (častá ve spojení s amblyopií)
STRATIFIKACE
rozvrstvení
STRES
nadměrná zátěž klienta, výrazný nedostatek nebo naopak nadbytek stimulace tíseň, tlak
STRUKTURALIZACE
proces vytváření struktury složitého celku
STUPOR
chorobná nepřístupnost, nehybnost provázená nemluvností
SUBJEKT
individuum, prožívající a jednající jedinec (opak objektu)
SUBJEKTIVNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOST
celkové sebehodnocení klienta ve vztahu k jeho pracovnímu sebeuplatnění, představa sebe sama jako pracovníka
SUBLIMACE
zjemnění, převedení, přesun pudové tendence do jiné oblasti nebo činnosti (např.do umělecké tvorby)
SUBMISE
podřídivost, ovladatelnost
SUBNORMÁLNÍ
pod normou
SUBSTITUCE
náhrada, nahrazení, zastoupení
SUBSTITUČNÍ METODA
reedukační metoda v logopedii, při níž se používá náhradního zvuku, který je tvořen hláskou blízkou artikulačním pohybům, ale vzdálenou zvukově (např.substitucí podpůrného "d" místo vadně vyslovovaného "r" - tdnka = trnka)
SUGESTIBILITA
ovlivnitelnost, zvýšená přístupnost vlivu jiné osoby
SUGESTIVNOST (SUGESTIVITA)
stupeň působení nebo vlivu osobnosti na ostatní
SUICIDIUM
sebevražda
SUPERPOZICE
přehnané a zbytečné zdůrazňování závažnosti existujícího zdravotního postižení, motivem je často snaha o získání reálně nenáležejících výhod
SUPRESE
potlačení
SURDITAS
hluchota
SURDOMUTISMUS
neurotická ztráta řeči hysteroidního typu spolu s útlumem slyšení řeči, ztráta řeči již vyvinuté (na rozdíl od surdomutitas) s projevy nápadně živé schopnosti odezírat řeč podle mimiky a úst mluvícího na bázi nevědomého slyšení
SURDOMUTITAS
hluchoněmota
SURDOPEDAGOGIKA
obor speciální pedagogiky sluchově postižených
SUSPEKTNÍ
podezřelý (suspekce - podezření)
SYMBOL
znak s hlubším nebo skrytým významem, zástupný znak
SYMPTOM
příznak
SYNDAKTYLIE
srůst prstů
SYNDROM
soubor příznaků/symptomů
SYNDROM ANETICKÝ
chybějící heterotelické zaměření
SYNERGIE
součinnost, spolupůsobení různých faktorů
SYNESTESIE
dvojitý počitek (např.sluchový a zrakový)
SYNKOPA
mdloba, rytmický útvar vzniklý přesunem přízvuku z těžké doby na lehkou
SYNONYMA
slova, která se liší svou zvukovou formou, ale mají stejný význam, lexikální jednotky se stejnou nebo odstíněnou významovou složkou pojmovou (nocionální) nebo i expresivní, slova souznačná /hezký- pěkný, chlapec-hoch, jazykověda-lingvistika, jíška-zásmažka-zápražka
SYNTAX
nauka o větě /souvětí a její struktuře /syntagramatických vztazích mezi slovy uvnitř věty a mezi větami uvnitř souvětí
SYNTÉZA
shrnutí

 

Š

ŠKÁLA
měrný nástroj nebo systematizovaná čísla měrného nástroje, soubor symbolů nebo čísel, které lze podle pravidla přiřadit jedincům nebo aktům jejich chování, z nichž lze dedukovat závěry o těchto osobách a jejich chování
ŠKOLNÍ SCHOPNOSTI
kombinace vrozených a získaných schopností klienta, které jsou nezbytné k osvojování nových poznatků ve školním prostředí (academic / scholastic aptitude), š. s. jsou často zaměňovány za školní úspěšnost