Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Slovník - T:

TACHYKARDIE
zryhlení srdečního tepu
TACHYPNOE
zrychlené dýchání
TACHYPSYCHISMUS
chorobně zrychlené, překotné myšlení překotná duševní reaktivita
TANGOVAT
týkat se, dotýkat se
TAUTOLOGIE
hromadění slov téhož významu
TEMPERAMENT
dynamika procesů psychické činnosti člověka
TENZE
napětí ovlivněné interakcí osob či vnitřních nebo vnějších vlivů (formy: zjevná či skrytá agresivita, intrapsychický či interpersonální konflikt aj.)
TERAPIE
léčba, léčení
TERÉN
prostor, na němž se pozorovaný jev odehrává
TEST PEDAGOGICKÝ
diagnostická zkouška užívaná s cílem dospět k hlubšímu poznání rozsahu vědomostí nebo dovedností osvojených žákem v procesu učení
- CR test (Criterion Referenced) - ověřovací pedagogický test, určený ke zjišťování výsledků učení žáka (co žák umí a co neumí), je sestaven z úloh reprezentujících vymezenou oblast učiva a umožňuje interpretovat individuální výsledky každého žáka (též "domain" nebo "mastery" test)
- NR test (Norm Referenced) - rozlišovací test, je užíván v oblasti diferenciální pedagogické a psychologické diagnostiky (zjišťuje interindividuální rozdíly ve výsledcích učení žáků), je sestaven z úloh nejlépe rozlišujících výkony žáků tak, aby umožňoval porovnávat výsledek každého žáka s výsledky žáků daného postupného nebo populačního věkového ročníku
TEST PSYCHOLOGICKÝ
diagnostická zkouška s cílem dospět k hlubšímu poznání psychických (senzorickomotorických nebo mentálních) vlastností (funkcí) jednotlivců nebo skupin, standardizovaná experimentální situace vyvolávající určité chování, jež je hodnoceno pomocí statistického srovnávání s chováním jiných jedinců, kteří jsou ve stejné experimentální situaci
TESTOVÁ BATERIE
soubor řady testů, jež jsou standardizovány na určitém standardizačním vzorku a které jsou navzájem srovnatelné
TIK
stereotypní rychlé pohyby určitých svalových skupin (funcionálního původu) mimovolní povahy, např. mrkání, kroucení hlavou nebo trupu, škubavé pohyby ramen, očních víček, pomrkávání, kašlání aj. nejčastější neurotický projev/symptom dětského věku, který je nutno odlišit od chorobného choreatického pohybu
THANATOFOBIE
strach ze smrti
THYMOPAT
náladový psychopat
TOLERANCE
snášenlivost
t. FRUSTRAČNÍ - rozsah schopností člověk vhodně se přizpůsobit, odolávat frustraci
TOPICKÝ
místní
TONIZACE
posilování, uvedení do stavu napětí
TONUS
napětí
TOPOFOBIE
strach před určitými místy
TORPIDNÍ
ztrnulý, ztuhlý, tupý, pomalý, pasivní, netečný, apatický
TOXICKÉ TÉKAVÉ LÁTKY
nejčastěji toluen a tetrachloretylen, při inhalaci se objevuje rychle euforie, zvýšené sebevědomí, motorická a emoční excitace, zrakové iluze, halucinace a zúžené vědomí, následuje únava a spánek, bolesti hlavy, nauzea, vomitus a závratě, sporadicky svalové záškuby, křeče a poruchy taxe t. t. l. jsou vstupní branou k abúzu jiných návykových látek
TOXIKOFOBIE
strach z otravy
TOXIKOMANIE
návykové užívání nealkoholových drog
TRANS
vytržení, uchvácení, stav podobný hypnotickému stavu
TRANSCEDENTNÍ
přesahující hranice lidské zkušenosti a smyslového poznání
TRANSFER
přenos kladný (jedna dovednost podporuje druhou) záporný (jedna dovednost brzdí jinou)
TRANSFORMACE
změna stavu, přeměna, přetvoření
TRANSPOZICE
převedení, přenesení
TRAUMA
tělesný nebo psychický úraz
TRÉMA
stav strachu z veřejného vystupování
TREMOR
třes, chvění
TREND
směr vývoje
TRIAL AND ERROR
pokus a omyl/chyba
TRICHALGIE
bolestivost při doteku vlasů
TRICHOTILOMANIE
vytrhávání vlasů
TUMOR CEREBRI
mozkový nádor
TUMULTUS SERMONIS
breptavost
TURRICEFALIS
věžovitá lebka
TYFLOPEDIE
obor speciální pedagogiky, který se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se zrakovým postižením
TYP
(vzor, model) soubor podstatných vlastností a znaků, které jsou společné některým lidem nebo skupinám lidí
TYP APOLINSKÝ
má sklony k harmonii, vyrovnanosti, mírnosti a řádu
TYP DIONÝSKÝ
má sklon k vášnivosti, eruptivnosti, extatičnosti
TYPOLOGIE
nauka o typech