Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
je zřizována Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 Aktuality

15. 3. 2021 - Provoz odloučeného pracoviště v Bílovci je dočasně přerušen. V případě potřeby nás kontaktujte na našem hlavním pracovišti v Novém Jičíně - telefon: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz

15. 3. 2020 - Aktualizované informace a pokyny s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů a za účelem snížení rizika šíření nákazy Covid 19:

 1. Na všechna pracoviště naší PPP (tzn. včetně odloučených pracovišť v Kopřivnici a v Bílovci) mají povolen vstup pouze osoby zdravé, které nejeví známky akutního onemocnění, v posledních 14 dnech nepřišly do styku s osobami s infekčním onemocněním či osobami podezřelými z nákazy, a okresní hygienik ani ošetřující lékař jim nenařídil karanténní opatření nebo izolaci.

 2. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny zveřejněné u vstupu do prostor našich pracovišť, a to zejména:
  1. při vstupu do prostor PPP provést důkladnou dezinfekci rukou a následně i během návštěvy u nás vždy v případě potřeby využít přichystané dezinfekce ve společných prostorech
  2. po celou dobu návštěvy mít ústa i nos kryté: dospělí a děti nad 15 let  respirátorem třídy FFP 2, děti do 15 let zdravotnickou rouškou (viz https://www.mzcr.cz/),
  3. dodržovat bezpečný odstup od ostatních návštěvníků PPP (2 metry) a dle možností udržovat hygienicky bezpečnou zónu také ve vztahu k pracovníkům PPP
  4. dodržovat pravidlo, že nezletilé klienty má na vyšetření k nám doprovázet pouze jedna osoba (aby bylo možno dodržet požadované bezpečnostní odstupy s ohledem na naše prostorové kapacity)
  5. dbát veškerých dalších bezpečnostních pokynů od pracovníků PPP

  • V případě nedodržování našich bezpečnostních pokynů nemůže být naše poradenská služba poskytnuta. V případě že nebudou našimi návštěvníky tyto bezp. pokyny dodržovány, a to ani po upozornění ze strany pracovníků PPP,  je nedodržování těchto pokynů důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a k vykázání klienta a jeho doprovodu mimo prostory pracoviště a mimo budovu.

  • Další podrobnější bezpečnostní a organizační pokyny obdrží od nás jako součást pozvánky vždy rodiče (zákonní zástupci) dětí pozvaných na vyšetření (nebo v případě zletilosti sami pozvaní klienti).

 3. Pravidla k zajištění nerizikového zdravotního stavu klientů, kterým je poskytována poradenská služba:

  1. Klientům s příznaky akutního respiračního, střevního či jiného infekčního onemocnění nemohou být poskytnuty přímé školské poradenské služby (tedy takové služby, při kterých dochází k přímému kontaktu poradenského pracovníka a klienta a je při nich zvýšené riziko přenosu infekčního onemocnění).
  2. Rodiče (zákonní zástupci) zodpovídají za vyhodnocení zdravotního stavu svého nezletilého dítěte. – To znamená, že jsou povinni ověřit zdravotní stav dítěte před jeho odchodem do školského poradenského zařízení. Před zahájením poradenské služby pak podepisují čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
  3. Zletilý klient je sám zodpovědný za ověření svého zdravotní stavu před návštěvou školského poradenského zařízení v PPP a před zahájením poradenské služby také podepisuje čestné prohlášení o své bezinfekčnosti.
  4. Klientovi s projevy příznaků onemocnění může být v úvodu nebo v průběhu poskytování poradenské služby měřena teplota pro ověření jeho aktuálního zdravotního stavu.
  5. Pokud jsou v úvodu či v průběhu poskytování poradenské služby u dítěte zjištěny příznaky akutního infekčního onemocnění, je poskytování této poradenské služby bezodkladně přerušeno. Dítě je předáno doprovázejícímu zákonnému zástupci, se kterým je domluven další postup dle aktuálního zdravotního stavu dítěte (podle manuálu MZ ČR) a dále postup ve věci zajištění náhradního termínu vyšetření. U zletilých klientů se postupuje obdobně, pouze se již jedná přímo se zletilým klientem.
  6. Rodič (zákonný zástupce) převezme dítě bez prodlení a zajistí další kroky, které jsou potřebné vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.

V PŘÍPADĚ ŽE JSTE ZAZNAMENALI U VAŠEHO DÍTĚTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ a jste k nám již objednáni na konkrétní termín, INFORMUJTE NÁS PROSÍM BEZODKLADNĚ na tel. čísle: 556 771 144, nebo e-mailem na info@pppnj.cz

s díky za pochopení a Váš zodpovědný přístup
Mgr. J. Novák, ředitel PPP N. Jičín

 

1. 3. 2021 - pro rodiče předškoláků a učitelkám MŠ: připomínáme, že jsme před rokem vložili na naše webové stránky nový text s náměty, informacemi a užitečnými odkazy, které jsou zaměřeny na rozvíjení potřebných dovedností a schopností předškoláků před nástupem do školy. Text najdete přes odkaz v Menu našeho webu (umístěného na levém boku stránek), anebo kliknutím přímo zde: http://www.pppnj.cz/Stranky/jak-rozvijet-predskolaky.aspx  

Dne 9.9. 2020 - NOVÉ FORMULÁŘE PRO SŠ - pro spolupráci středních škol (včetně SOU a OU) s naší poradnou jsme aktualizovali náš formulář, který je určen pro poskytnutí informací školou o žákovi, který má k nám přijít na vyšetření. - Nyní se tento formulář jmenuje: Zpráva SŠ o žákovi pro PPP NJ. Současně jsme pro účely posuzování potřeb uzpůsobení maturitní zkoušky žáka se SVP vytvořili nový formulář: Zpráva SŠ o žákovi pro uzpůsobení MZ. Oba uvedené nové formuláře jsou  připraveny k stažení na naší webové stránce Používané formuláře - viz vlevo v Menu, pátý odkaz shora; přímo lze na tuto stránku přejít také zde: http://pppnj.cz/Stranky/pouzivane-formulare.aspx. Prosíme výchovné poradce středních škol, aby začali tyto nové formuláře bez odkladu používat.