Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Studijní a profesní orientace

 

Volba další vzdělávací cesty je důležitým krokem v rozhodování žáka o jeho profesní budoucnosti. Vzhledem k věkovému rozpětí cílové skupiny klientů pedagogicko - psychologického poradenství jde zejména o volbu dalšího vzdělávání, která následuje po ukončení docházky do ZŠ. Tato první volba povolání má často klíčový význam pro další život mladého člověka a z toho důvodu je vhodné jí věnovat patřičnou pozornost.  

Vlastní rozhodnutí o volbě povolání je náročný rozhodovací proces, v němž by žák neměl zůstat osamocený. Vedle pomoci poskytnuté rodiči může využít i poradenských služeb angažujících se v oblasti profesní orientace - výchovné poradce na školách, školní psychology, pracovníky PPP, pracovníky úřadu práce a samozřejmě i komerční firmy působící v této oblasti.

Zvolit si „tu správnou“ střední školu nebo učební obor není často jednoduché, volba by měla být realizována na základě posouzení podstatných faktorů, kterými jsou:
1.  osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav
2.  studijní předpoklady
3.  prospěch
4.  studijní ambice a motivace
5.  možnost následného studia (maturita, VŠ), případně přestupu na méně náročný obor
6.  šance absolventa na pracovním trhu
7.  typ školy - soukromá nebo státní
8.  nabídka škol v daném regionu
9.  dostupnost školy (možnost bydlet doma, internát)
10.  šance na přijetí
11.  kvalita výuky
12.  časová náročnost studia
13.  sociální klima školy (počet studentů v ročníku, prevence soc. pat. jevů apod.)
Důležité je také zvážit uplatnění na trhu práce, platové podmínky v jednotlivých oborech, nároky na profesi ve vybraném oboru apod.

Naše poradna nabízí v oblasti studijní a profesní orientace posouzení intelektových předpokladů pro studium střední školy.

Je určeno zejména žákům, kteří již absolvovali konzultaci s výchovným poradcem ve škole, případně navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP, a přesto dosud váhají mezi náročnější a méně náročnou školou nebo mezi školami výrazně odlišného obsahu studijního zaměření (např. technické a humanitní obory).

  • Vyšetření se realizuje u žáků 9. tříd vždy v podzimních měsících. O vyšetření žádají výhradně rodiče žáků, a to telefonicky na tel. č. 556 771 144, nebo osobně či písemně na adrese: PPP, Žižkova 3, Nový Jičín 741 01.
  • Pokud není určeno jinak, bývá uzávěrka žádostí o vyšetření k 30. 11. daného roku.
  • Upozornění pro žáky se specifikými poruchami učení (dyslexie apod.): termín uzávěrky žádostí se netýká žáků s dříve diagnostikovanými poruchami učení. U těchto klientů bude problematika volby další vzdělávací cesty řešena v rámci řádného kontrolního vyšetření (na základě žádostí doručených školou).
  • Informace o studijních a učebních oborech, podmínkách studia a přijímacím řízení, dále o uplatnění na trhu práce v jednotlivých oborech či nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání podává: Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP Nový Jičín, ul. Msgr. Šrámka 1030/8, Nový Jičín, tel. 930 139 464.

 

Další informace a podněty nejen pro výchovné poradce:

Informace o školách, učebních oborech a počtech absolventů škol evidovaných na úřadu práce najdete na stránkách Integrovaného portálu MPSV.
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

Informačním systém ISA, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. http://www.infoabsolvent.cz/

Integrovaný systém typových pozic - http://www.istp.cz
- zahrnuje řadu informací z oblasti kariérového poradenství. Pro výchovné poradce ZŠ a žáky 9. tříd je zajímavé zejména následující:
- pomocí sady dotazníků a testů si můžete sestavit svou charakteristiku, svůj osobní profil. Vybíráte si zde druhy práce podle úrovně vzdělání, oboru, zdravotního stavu a zájmů (můžete zde využít zájmového dotazníku a zjistit, jaké je vaše osobní zaměření a k jakým činnostem inklinujete). Na základě těchto informací vám je systém schopen vyhledat vhodná povolání.
- naleznete zde také katalog typových pozic, který vám umožní více se dozvědět o nejrůznějších profesích. Zjistíte, jaké pracovní činnosti daná profese zahrnuje, jaký je průměrný výdělek či v jakém pracovním prostředí byste pracovali. Jsou tu obsaženy i požadavky na vzdělání, osobnostní předpoklady, schopnosti a zdravotní stav člověka ucházejícího se o danou profesi.
- systém obsahuje databázi rekvalifikačních kurzů a vzdělávacích akcí od řady vzdělávacích společností v celé ČR.

Projekt zaměřený na úspěšný start absolventů na trhu práce:
http://www.startnatrhprace.cz
- jedná se o informační zdroj zabývající se kariérovým poradenstvím. Věnuje se problematice 1. volby povolání a výběru střední školy. Dále pomáhá odpovídat na otázky jak si vybírat zaměstnání a jak se o něho ucházet. Dozvíte se zde, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců, jaké jsou výhody a nevýhody soukromého podnikání apod.

Informace o státní maturitě: http://www.novamaturita.cz

COMDI
- počítačový program zaměřený na pracovní a profesní diagnostiku
- žák vyplňuje dotazníky a testy zaměřené na tyto oblasti: profesní zájmy, úroveň vědomostí v souladu s učivem základní školy, schopnosti a jejich zaměření, osobnostní předpoklady pro profesní orientaci.
- získané informace jsou pak zpracovány a vyhodnoceny. Cílem je doporučit žákovi nejvhodnější studijní a profesní zaměření. Výsledky jsou interpretovány kompetentním pracovníkem.
- tato diagnostika (zaměřena na žáky 9. tříd) je v Moravskoslezském kraji prováděna na pracovišti:
YMCA Ostrava – Jitka Lesczynská, tel. 569 136 021,
jitkalesczynska@seznam.cz
(kontakty na další pracoviště naleznete na http://www.rcv.cz /v sekci kontakty, pod názvem střediska diagnostiky/)
- jedná se o placenou službu
- podrobnější informace ke stažení na http://www.rcv.cz (v sekci služby, pod názvem pracovní diagnostika)

DVP – Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry
- tento dotazník dává možnost zjistit něco o sobě a o souvislostech mezi osobními zájmy a schopnostmi žáka na jedné straně a preferencí jednotlivých profesí a reálnými šancemi uplatnění v daných profesích na straně druhé.
- dotazník byl vytvořen tak, aby jej bylo možné vyplňovat, vyhodnocovat a interpretovat samostatně (bez pomoci odborníka).
- jako výstup po zpracování dotazníku je možné získat mimo jiné seznam povolání, která se hodí k zájmům a schopnostem žáka.
- podrobnější informace a objednávky:
Testcentrum, s.r.o., A. Staška 78, Praha 4, 140 00, http://www.testcentrum.cz

Aktualizace textu: PhDr. K. Křenková