Loga

Cíle projektu a cílové skupiny:

Tento projekt si kladl za cíl systémově rozvinout a modernizovat poradenské služby všech šesti pedagogicko-psychologických poraden v Moravskoslezském kraji, a to za účelem podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Rozvoj služeb žákům a jejich rodičům byl v tomto projektu naplánován formou systémové implementace moderních a současně již v praxi ověřených diagnostických a reedukačních metod a prohloubením kvalifikovanosti poradenských pracovníků v poradensko-terapeutické práci s klienty.
Cílovou skupinu tvořili žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání a jako poskytovatelé služeb také poradenští pracovníci pedagogicko-psychologických poraden MS kraje.
Výstupem projektu tak bylo zavedení pěti nových metod poradenské práce do péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v činnosti pedagogicko-psychologických poraden v celém MS kraji.

Cílové skupiny a přínos projektu ve vztahu k nim:
A. Z výstupů tohoto projektu profitovalo do jeho ukončení  6 552 dětí, žáků a studentů - klientů pedagogicko-psychologických poraden v celém MS kraji. Konkrétně těžili ze zkvalitnění a modernizace odborných poradenských služeb, jichž byli uživateli. Současně došlo k rozšíření nabídky a prohloubí kvality nabízených poradenských služeb také směrem k rodičům těchto dětí, a to s cílem posílit recipročně   jejich zájem o spolupráci a vlastní zaangažovanost při odstraňování či minimalizaci specifických vzdělávacích či výchovných obtíží u jejich dětí.

B. Z hlediska poradenských pracovníků se zúčastnilo alespoň jednoho vzdělávacího modulu z celkových pěti  celkem 87 fyzických osob pracujících v pedagogicko - psychologických poradnách na území  celého MS kraje. Tito poradenští pracovníci měli tak v rámci projektu možnost prohloubit si významně své odborné dovednosti a znalosti v kvalitních vzdělávacích programech. Současně s ohledem na společně organizované zapojení všech poraden MS kraje do řešení projektu byly tyto nové dovednosti a znalosti zaváděny do praxe koordinovaným postupem a pracovníci jednotlivých poraden mohli využívat při jejich aplikaci vzájemné zpětné vazby. Podpořila se tak také jejich motivace k další práci a současně tímto projekt podpořil jejich aktivní profesní rozvoj v přímé návaznosti na kritéria flexibility a konkurenceschopnosti na současném trhu práce.