Loga

Obsah a časová organizace projektu:

Implementace nových metod byla v rámci projektu rozplánována v průběhu tří let (1. 11. 2008 – 31. 10. 2011) do dvou fází, které se časově v rámci tohoto tříletého období do jisté míry překrývaly. První fáze byla zahájena po předchozích materiálních a organizačních přípravách v březnu roku 2009 a ukončena byla v červnu 2011. Druhá fáze byla zahájena na jaře 2009 a ukončena pak byla v listopadu 2011.

První fáze projektu byla zaměřena na zapojení poradenských pracovníků poraden MS kraje do následujících programů zvyšování odborných kompetencí:

1. Proškolení v užívání nového diagnostického nástroje pro měření úrovně kognitivních schopností. Obsahem byl praktický nácvik zadávání testu, který byl současně provázen na teoretické úrovni hlubší metodologickou reflexí měření intelektu a jeho současné praxe. Jedná se o test Woodcock-Johnson International Editions.
Počet účastníků: 37
Počet hodin: 16
Zahájení – ukončení: 22. – 25.6.2009

2. Proškolení v reedukační metodě pro děti a žáky s kognitivními a percepčními obtížemi. Jedná se o metodu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina, což je hluboce metodologicky propracovaná intervenční metoda s mezinárodní platností, ověřená již také v podmínkách české populace.
Počet účastníků: 24
Počet hodin 320
Zahájení – ukončení: květen 2009 – červen 2011

3. Proškolení v práci s moderními diagnostickými nástroji pro diagnostiku profesních a studijních zájmů. Jedná se o Test struktury zájmů - AIST-R v počítačově aplikovatelné podobě a o Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry - DVP (podle Self-Directed Search Johna Hollanda).
Počet účastníků: 40
Počet hodin 8
Zahájení – ukončení: 31.3 - 1. 4. 2009 (skupina I. a skupina II.)

4. Intenzivní poradensko-terapeutický výcvik v dovednostech vedení dětí a jejich rodičů a pedagogů v případech výchovných problémů spojených se specifickými poruchami chování, problematickým osobnostním vývojem, emočními potížemi v reakci na zátěž apod. Jedná se o aplikaci prvků Systemické terapie do praxe školského poradenství.
Plánovaný počet účastníků: 21
Počet hodin: 400
Zahájení – ukončení: březen 2009 – červen 2011

5. Výcvik v komunikačních technikách pro pracovníky poraden, kteří jsou často vystaveni prvním kontaktům s poradensky náročnými klienty (práce s úzkostí či agresivitou na straně kllienta, práce s vlastní emocionalitou...)
Plánovaný počet účastníků: 15
Počet hodin: 46
Zahájení – ukončení: září - prosinec 2009

Druhou fázi projektu pak tvořila aplikace nově získaných kompetencí v přímé poradenské práci s žáky, případně v přímé návaznosti na jejich obtíže při poradenské práci s jejich rodiči či učiteli. Čas zahájení této druhé aplikační fáze závisel na charakteru a různé délce jednotlivých vzdělávacích programů. - Výstupy krátkodobých programů byly aplikovány ihned po jejich absolvování, u dlouhodobých programů byla zahájena aplikace do poradenské praxe po absolvování jejich základních bloků (v dalším průběhu těchto dlouhodobých programů je pak také jejich součástí supervize a intervize prvních zkušeností účastníků při zavádění nových dovedností do jejich poradenské praxe). Zahájení monitorování této aplikační části projektu bylo naplánováno na říjen 2009 a probíhalo až do ukončení projektu (respektive v rámci požadavků udržitelnosti probíhá a bude probíhat ještě v rámcové podobě následujících 5 let po ukončení projektu).