Loga

Východiska projektu:

Projekt byl zpracován na základě následující výchozí situace:
Poradenská práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je nenahraditelným základem podpory jejich rovných vzdělávacích příležitostí. Konkrétními diagnostickými, reedukačními a poradensko-terapeutickými intervencemi pomáhají pedagogicko-psychologické poradny (dále již PPP) těmto dětem minimalizovat dopady jejich vývojových poruch učení, specifických poruch chování a sociálního znevýhodnění na úspěšné zvládnutí školních nároků. Pomáhají jim také v optimální volbě jejich další vzdělávací cesty a v úspěšném dokončení přípravy na budoucí povolání. V souvislosti s neustálým vývojem ve školské praxi a na druhé straně s vývojem poznání v psychologických a pedagogických vědách a metodách vyžaduje tato práce neustálý rozvoj odborných znalostí a dovedností u poradenských pracovníků a jejich koncepční aplikaci do poradenské praxe. Případné zanedbání průběžného kontaktu s tímto vývojem vědy i praxe hrozí stagnací, mechanistickým opakováním již překonaných poznatků, nízkou efektivitou a v konečném důsledku i ztrátou důvěry odborné, školské i rodičovské veřejnosti.
Získávat kompetence v aplikaci kvalitních nových metod poradenské práce formou prohlubování kvalifikace poradenských pracovníků je finančně náročné a je velmi obtížné je plnohodnotně zabezpečit z běžných finančních zdrojů PPP. To je také důvod, proč je někdy ve finanční nouzi prohlubování těchto kompetencí pouze marginální a méně systémové. Kritérium koncepčnosti, systémovosti a také finanční efektivity jsou základními důvody, proč byl tento projekt předložen jako společný a koordinovaný již ve své přípravě všemi PPP v MS kraji jako partnery.