Adresa:
Pedagogicko-psychologická
poradna
Žižkova 3
741 01 Nový Jičín

tel.: 556 771 144
e-mail: info@pppnj.cz
web: www.pppnj.cz

Město Kopřivnice je naším podporujícím partnerem. 


PPP Bruntál
PPP Frýdek - Místek
PPP Ostrava
PPP Opava
PPP Karviná


Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, příspěvková organizace
je zřizována Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj

 

Příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem

 Aktuality

5.1.2018 - Zápis z metodické schůzky zástupců PPP a výchovných poradců základních škol, které proběhly ve dnech 5.12. a 6.12.2017, je možné stáhnout: zde

5.1.2018 - V sekci Prevence byly uloženy nové přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28

20.4.2017 - Na naší stránce věnované vzdělávání dětí cizinců byl vložen webový rozcestník na aktuální užitečné webové stránky a portály věnované této problematice. (stránku otevřete kliknutím v Menu našich tematických stránek, které je umístěno vlevo od tohoto středového panelu s aktualitami)

18.1.2016 - sdělení pro MŠ - požadované podklady pro vyšetření dítěte za účelem posouzení jeho školní zralosti: V návaznosti na níže uvedené sdělení z 16.1.2017 (a v souvislosti s některými následnými dotazy) sdělujeme následující: Pro účely vyšetření školní zralosti v naší PPP nepožadujeme od MŠ zpracovávání a zasílání žádných jiných dokumentů, než vyplněnou Zprávu MŠ o dítěti k vyšetření v PPP (viz aktualita z 16.1 níže). (PLPP tedy zasílejte jen v případě, že jste jej již dříve, a to z důvodů speciálních  vzdělávacích potřeb dítěte, zpracovávali. Není ale nutné jej zpracovávat speciálně pro účely vyšetření školní zralosti v PPP. Odklad školní docházky nespadá do režimu Podpůrných opatření, což vyplývá i z výkladu Oddělení školské  legislativy MŠMT, který nám byl zaslán v listopadu z Národního ústavu pro vzdělávání

16.1.2016 - K dnešnímu dni byl aktualizován formulář Zpráva MŠ o dítěti k vyšetření v PPP (který je určen pro prvotní i kontrolní vyšetření). -  Ke stažení je na naší webové stránce s názvem "Používané formuláře" - zde
Prosíme mateřské školy o bezodkladné zahájení používaní tohoto aktualizovaného formuláře a ukončení používání formulářů dosavadních.

14.10.2016 - K dnešnímu dni byly aktualizovány formuláře Zpráva Základní školy o dítěti pro vyšetření v PPP (pro prvotní i kontrolní vyšetření). - Ke stažení jsou na naší webové stránce s názvem "Používané formuláře" -  zde. 
Prosíme základní školy o bezodkladné zahájení používání těchto aktualizovaných  formulářů a ukončení používání formulářů dosavadních.

9.9.2016 -  Upřesňující a částečně korigující sdělení k zpracovávání IVP: V reakci na obdržené dotazy a sporná stanoviska, týkající se povinnosti pracovat s novými vzory IVP i v případě, kdy je dosud platné Doporučení PPP (či SPC) z období před 1.9.2016, jsme dotazovali v této věci NÚV Praha (jako metodický orgán MŠMT pro problematiku Společného vzdělávání). Jako odpovědi se nám dostalo následující stanovisko: Jelikož pro tuto konkrétní otázku (používání vzorů - formulářů IVP) není možná zcela jednoznačná interpretace přechodných ustanovení vyhlášky č. 27/2016 (§32), připouští se obě varianty řešení - tedy: U žáků, kterým bylo vydáno Doporučení pro úpravy vzdělávání před 1.9.2016, lze při zpracovávání IVP používat jak vzory (formuláře) zpracované v souladu s předchozí vyhláškou (č. 73/2005), tak i vzor pro zpracovávání IVP dle vyhlášky č. 27/2016 (přílohy č. 2).

- Doplňující pomocná informace:
Máte-li zájem o interaktivně upravitelné vzory pro IVP dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (do kterých lze elektronicky vpisovat a jsou u nich uvedeny i dílčí návodné komentáře), můžete si je stáhnou na námi již dříve doporučovaných stránkách k RVP:  zde

31.8.2016 - Důležité upozornění všem školám k zpracovávání IVP: Upozorňujeme, že od 1. 9. 2016  je nutno - viz výše upřesňující sdělení ze dne 9.9.2016 pro zpracovávání IVP začít používat vzor dle vyhlášky č. 27/2016 – příloha č. 2. Naše dosavadní doporučené vzory IVP z našich webových stránek tedy již nepoužívejte.

Dne 3. 5. 2016 byly rozeslány (elektronickou poštou) pozvánky do všech ZŠ   k Pracovním setkáním ředitelů a výchovných poradců základních škol se zástupci PPP a SPC k problematice další spolupráce v kontextu změn legislativy od 1.9.2016.  V  případě, že jste pozvánku neobdrželi, volejte na číslo 556 771 144 paní Sazovskou.

28. 4. 2016 - Informace pro ředitele a VP základních škol - setkání k novinkám v legislativě a k jejich zavádění do praxe vzájemné spolupráce PPP - ZŠ: v polovině května plánujeme uspořádat setkání pro ředitele základních škol a výchovné poradce k domluvě o změnách a nezbytných úpravách naší další spolupráce v podmínkách nové legislativy od 1.9.2015.  Konkrétní termíny a místa setkání budou ještě upřesněny a rozeslány do škol v 2. polovině dubna v pozvánkách elektronickou poštou. 

7.3.2016 - Informace na webu MŠMT k připravovaným změnám od 1.9.2016 novela vyhlášky č. 73/2005 Sb. vydaná pod číslem 27/2016 Sb. a další související info:   zde a zde .

7.3.2016 -  K aktuálním úpravám RVP ZV- znění úprav i vysvětlující komentáře:  zde.

12.11.2015 - Informace pro organizátory mimoškolních vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřené na nadané žáky: Pro nestátní neziskové organizace, střediska volného času, VŠ a veřejné výzkumné instituce byl vypsán dotační program MŠMT  pro nadané žáky ZŠ a SŠ ve věkové kategorii 13 - 19 let - uzávěrka do 15.12.2015  více viz zde 

5.11.2015 - Doporučení: Workshop k ADHD (jednodenní) - 21.11. 2015 v Opavě: Dovolujeme si doporučit (na základě vlastní pozitivní zkušenosti s lektorkou programu) prakticky orientovaný vzdělávací program k ADHD - vhodné pro učitele i rodiče dětí s těmito obtížemi - více viz. pozvánka zde.

5.10.2015 - Informace pro "preventisty" a vedení škol: Na webových stránkách Kliniky adiktologie (zde:http://www.adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie ) lze stáhnout (v PDF formátu) čtyři učebnice prevence rizikového chování ve školství, které ve vzájemné návaznosti pojímají komplexně otázky současné školní prevence. Tyto publikace lze doporučit z našeho pohledu jako vysoce erudované a zcela aktuální informační a metodologické zdroje pro praktickou tvorbu strategií, plánování i následnou realizaci preventivních aktivit ve školském prostředí.  (Více také viz článek v UN č. 31 2015) 

30.9.2015 - Informace pro žadatele o Posudky k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky:  O vystavení posudku žádá v případě plnoletosti student sám!  S ohledem na termín, ve kterém je potřeba posudek škole nejpozději odevzdat (začátek prosince), je nutné počítat s naší kapacitou (- žádosti nejsme schopni vyřizovat okamžitě) a o konzultaci či vyšetření v naší PPP (nezbytné pro vystavení posudku) zažádat nejpozději do konce října. Podrobnější informace k této problematice lze přečíst zde: http://www.novamaturita.cz/zak-se-svp-s-pup-mz-1404033999.html 

30.9.2015 - Informace pro rodiče předškoláků (s ohledem na opakované telefonické dotazy):  Žádosti o posouzení školní zralosti přijímáme až v období zápisů do 1. tříd (optimálně po zápisu) - tedy cca od druhé půlky ledna. Dříve nemá smysl dítě (pro účely posouzení školní zralosti) vyšetřovat. Psychosociální vývoj je v tomto věkovém období poměrně rychlý a nezřídka i "skokový" - optimální je tedy posouzení předpokladů pro zaškolení dítěte na jaře. Pro tyto účely jsou pro nás velmi užitečné také aktuální (tedy nikoliv podzimní) poznatky o dítěti od učitelek z MŠ, ale i z proběhlého zápisu ve škole. 

30.9.2015 - Informace pro pedagogy k změnám ve formě psaní zpráv z vyšetření: Počátkem září jsme zasílali prostřednictvím e-mailů do všech škol informace o změnách v obsahovém uspořádání našich zpráv a doporučení z vyšetření. Cílem rozesílané informace bylo objasnit důvody provedených změn a usnadnit učitelům orientaci v nové struktuře našich zpráv. Pokud se k vám tato informace z jakýchkoliv důvodů nedostala a máte o ni zájem, můžete zažádat o její elektronické zaslání na e-mailové adrese soc.prac@pppnj.cz   V žádosti prosím uveďte celé své jméno a název školy, ve které vyučujete.   

30.9.2015 - Informace k preventivním aktivitám škol: V letošním školním roce můžete využít při plánování preventivních aktivit také některý z programů z naší nabídky preventivních programů pro ZŠ a SŠ - více informací zde

29. 9. 2015 - Připomínáme rodičům naši nabídku poradenství pro rodiče k problematice návykových látek - čtete zde

29. 9. 2015 - Připomínáme rodičům naši nabídku k problematice: Šikana - čtěte zde